Enzimatik Polimerizasyon İle Sentezlenen Polikaprolaktona Reaksiyon Koşullarının Etkisinin Ve Polikaprolaktonun Biyobozunurluğunun İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-05
Yazarlar
Özsağıroğlu, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Candida antarctica lipaz enzimi ile polikaprolaktonun farklı reaksiyonlarda halka açılması polimerizasyonuyla sentezlenmesi ve sentez polimerlerin biyobozunurluğu araştırılmıştır. Polimerizasyonda farklı çözücü türleri, değişik sıcaklıklar ve reaksiyon süreleri denenmiştir. Burada amaç polimerizasyonun en iyi gerçekleştiği şartların sentez polimerlerin karakterizasyonları yapılarak karşılaştırılmasıdır. Enzimatik halka açılması polimerizasyonunda yüksek dönüşüm oranları, molekül ağırlıkları ve güçlü bağ yapılarında polikaprolaktonlar elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sentez polikaprolakton ile ticari polikaprolaktonun biyobozunurluklarının karşılaştırılması yapılmıştır. Biyobozunma deneylerinde enzim çözeltileri tekli veya kokteylleri halinde, esteraz, lipaz ve proteaz türevi enzimler kullanılmıştır. İki farklı polikaprolakton kullanılmasının sebebi sentez ve ticari polimerlerin bozunma oranları ve hızlarının karşılaştırmasını yapmaktır. Ayrıca hidrolitik bozunmaya karşı polimerlerin dirençlerini ölçmek amaçlı fosfat tampon çözeltilerindeki bozunmalar da araştırılmıştır. Sentez polikaprolaktonun daha iyi biyobozunur olduğu görülürken hidrolize karşı daha dirençli çıkmıştır.
In this study, synthesis of polycaprolactone with different reaction mediums and biodegradation mechanism of polycaprolactone were investigated. Different solvent types, temperatures and reaction times were tried on polymerization. Thus, optimum polymerization conditions were compared by characterization of synthesis polymers. High conversion rates, molecular weights and strong chain structure at polycaprolactone samples were obtained with enzymatic ring opening polymerization Secondly, biodegradation of synthesis and commercial polycaprolactone samples were compared. Enzyme solvents were used single or enzyme cocktail mixtures; esterase, lipase and protease enzyme types on biodegradation reactions. Synthesis and commercial polycaprolactone samples were used because biodegradation rates and biodegradation mechanisms were compared with different polycaprolactone which were derived different polymerization ways. Moreover, for investigation of hydrolytic degradation, polymer films were kept in phosphate buffer solutions. Synthesis polycaprolactone were more biodegradable, but were more resistant hydrolytic degradation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Candida antarctica lipaz, Polikaprolakton, Halka açılması polimerizasyonu, Biyobozunma, Candida antarctica lipase, Polycaprolactone, Ring opening polymerization, Biodegradation
Alıntı