Çerçevelerden Oluşan Bir Okul Yapısının Taban İzolatörleri Kullanarak Analizi Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Avcı, Yaşar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında; çerçevelerden oluşan bir sistemin analizinin ayrıntılı olarak yapılması ve çıkan sonuçlara göre taban izolatörlü ve klasik yöntemle güçlendirilmesi yapılmıştır. Sistem ilk olarak eşdeğer deprem yükü yöntemi ile ETABS programı kullanılarak çözülmüştür. Daha sonra aynı sistem Statik İvme Analizi Yapılarak performansı bulunmuştur. Yapı zaman tanım alanı yöntemi ile taban izolatörleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yapıda DIS B türü izolatörler kullanılmıştır. Bu izolatörler altında yapıların periyotları belirgin derecede artmıştır ve ivmeler azalmıştır. Bu nedenle kesme kuvvetlerinde büyük azalmalar gözlemlenmiştir. Fakat bu yapı için DIS B tipi izolatörlerle güçlendirme yeterli bulunmamıştır. Yapı klasik güçlendirme yöntemi esas alınarak analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca maliyet hesabı yapılmıştır. Sonuç olarak; bu yapı için klasik güçlendirme yöntemi daha ekonomik bulunmuştur.
In this thesis; analysis of the system which is consist of frames in detail and according to results, strengthen with foundation isolator and classic method are made. Once the system is solved with the method of equivalence earthquake load and using ETABS program. And then performance of same system is found with pushover analysis. Building is analyzed with using foundation isolator and time history method. In this building isolator which is DIS B type are used. Periods of this buildings increase clearly under these isolator and accelerations decrease. So it is observed that shear force reduce seriously. But strengthen with isolators which are DIS B type is not enough for this building. It is analyzed with classic strengthen method. . Also cost of structure is calculated. In conclusion, classic strengthen method for this building is more economic.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Güçlendirme, İzolatör, ETABS, Strengthening, Isolator, ETABS
Alıntı