Yatay kontrol ağlarında stokastik model araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Yavuz, Erol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Jeodezik bir ağın dengelenmesi sonucunda güvenilir sonuçların elde edilmesi için, gözlemlerin varyans-kovaryanslarının uygun modellerle ifade edilmesi gerekir. Dengelenen bir ağda gerçekçi bir şekilde oluşturulması gereken matematiksel modelin bileşenlerinden biri olan stokastik modelin, yatay kontrol ağlan için belirlenmesi, bu çalışmanın amacım oluşturmaktadır. Çalışma altı bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde konunun amacı ve gerekçeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde gözlemlerin öncül doğruluk analizleri kısaca açıklanmıştır. Üçüncü bölümde dengeleme ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, Helmert, Minque, Förstner, Aue v.d gibi çokça kullanılan varyans bileşen tahmin metodlan özetlenmiştir. Aynı bölümde, dengeleme sonrasında uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesinde çokça kullanılan istatistiksel test tekniklerinden olan, Baarda'mn Data Snooping ve Pope'nin Tau testleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ayrıca en uygun stokastik modeli belirlemek amacıyla, homojenlik ve izotropluk testleri gibi istatistiksel karşılaştırma kriterleri tanımlanmış ve bu kriterlere ilişkin test matematiği verilmiştir. Dördüncü bölümde bu çalışma için geliştirilen EY & NS1 yazılımının en önemli adımını oluşturan veri girişi ve çıktı alınmasıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde, test ağı olarak seçilen İstanbul Metropolitan Nirengi Ağı hakkında özet bilgi verildikten sonra, bu tezle ilgili olarak yukarıda adı geçen herbir stokastik modelle ayn ayn yapılan uygulamalar ele alınmıştır. Aynı bölümde, stokastik modellerle ilgili karşılaştırma sonuçlan açıklanmış ve yorumlanmıştır. Bunu takiben, elde edilen sayısal sonuçlar tablolandınlmış ve bunlarla ilgili çeşitli grafikler çizilmiştir. Tabloların uzun olması nedeniyle bunların tamamı beşinci bölümde gösterilemediğinden, eklerde verilmiştir. Altıncı bölümde, ele alınan stokastik modellerle ilgili uygulama sonuçlan değerlendirilmiş ve bunlarla ilgili öneriler sunulmuştur.
 After the adjustment of a geodetic network, in order to get reliable results, variance and covariance of the observations should be defined by using convenient models. Determining of stochastic model that is one of the components of mathematical model and should be formed in a real way in an adjusted net, is the aim of this study for horizontal control networks. This study has been considered in six parts. In the first part, some informations have been given related to the aim and justifications of the study. In part two, a priori accuracy analysis of the observations has been briefly explained. In part three, after giving some general information related to adjustment, variance component estimation methods which are widely used such as Helmert, Minque, Förstner, Aue etc. have been summarized. In the same part, some informations have been given about Baarda's Data Snooping and Pope's Tau Test which are the most used statistical test techniques for the consequence of the adjustment. Additionally, for the aim of determining the most convenient stochastic model, some statistical comparison criterias such as homogenity and isotropity have been defined and test mathematics related to these criterias have been given in this part. A software that is called as EY & NS1 and developed for this study, has been taken in hand in part four. In this part, some informations have been given related to data input and getting output that are the most important step of the software mentioned above. In part five, after giving brief information about Istanbul Metropolitan Triangulation Network which has been selected as test network, some applications which have been carried on seperately with each model mentioned above, have been taken in hand. Comparision results related to the stochastic models, have been explained and interpreted in the same part. After this, numerical results which have been obtained, have been shown in tables and different kinds of graphics concerned with these results have been drawn. Since having a lot of graphics and long tables, all of these tables and graphics have not been shown in part five, so some of these have been given in appendixes. In part six, application results concerned with stochastic models which have been taken in hand for this study, have been evaluated and some suggestions have been presented.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Dengeleme, Jeodezik ağlar, Stokastik modeller, Varyans analizi, Balancing, Geodetic networks, Stochastic models, Variance analysis
Alıntı