Değişken Viskoziteli Akışkanla Dolu Öngerilmeli Elastik Tüplerde Dalga Yayılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Demiray, Hilmi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, aortu ön gerilmeli ince elastik tüp, kanı da değişken viskoziteli ve sıkıştırılamayan bir Newtoniyen akışkan kabul ederek, böyle bir ortamda uzun dalga yaklaşımı ve indirgeyici pertürbasyon yöntemini kullanarak zayıf nonlineer dalgaların yayılımı problemi incelenmiştir. Pertürbasyon açılımının en düşük mertebeli terimini yöneten evolüsyon denkleminin Korteweg-deVries- Burgers (KdV-B) denklemi olduğu gösterilmiş ve bu evolüsyon denklemine ilerleyen dalga çözümü aranmış ve çözümün soliter bir dalga ve Burger şokunun kombinezonundan ibaret olduğu gösterilmiştir.
Treating the artery as an initially stressed thin elastic tube and the blood as an incompressible Newtonian fluid of variable viscosity, we studied the propagation of weakly nonlinear waves in such a copmposite medium by üşe ofthe reductive perturbation method in the long wave approximation. The governing equation for the Iowest order tem in the perturbation expansion is shown to be Korteweg-de Vries-Burgers (KdV-B) equation and the progrcssive wavc type of solution to this evolution equation is obtained.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı