İstanbul'da Toplu Konut Alanlarında Gündelik Yaşamın Mekan Üzerinden Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-07-09
Yazarlar
Kuru, Rüya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Gündelik yaşam bir dizi eylemi içinde barındırır. İnsan bu eylemleri bedeni sayesinde gerçekleştirerek zaman-mekan etkileşiminde deneyime dönüştürür. Diğer bir deyişle mekanı sürekli yeniden üretir, değiştirir. Bu mekansal değişim, toplumda meydana gelen politik, ekonomik, teknolojik  ve sosyo-kültürel değişimlerle paralel ilerler ve beraberinde de toplumdaki yaşam biçimlerini, aile yapılarını ve bireylerin gündelik yaşamlarını değiştirir. Gündelik hayatın kapsamını gündelik pratiklerin yanı sıra onun zamanla etkileşiminde ortaya çıkardığı ikilemi oluşturur. Gündelik yaşam sabahtan akşama ve akşamdan sabaha olmak üzere bir döngüden ibarettir. Gündelik yaşamın dünü, bugünü ve yarını sürekli kendinin tekrarıdır. Sabah uyanmak, kahvaltı yapmak, işe gitmek, işten dönmek, yemek yemek ve uyumak gibi… Ancak gündelik yaşamın bu döngüsel ve rutin olma halinin tersine bir de sürekli çizgisel ilerleyen tarihselliği vardır. Burada gündelik hayatın değişimi söz konusudur.  Gündelik yaşamın içindeki insan-insan, insan-toplum, insan-mekan, insan-çevre, toplum-çevre arasındaki ilişki bağlamında meydana gelen davranış kalıplarını anlayarak insan yaşamına daha uygun çevreler tasarlamak mümkündür. Bu hipotez doğrultusunda, kentlerde değişen gündelik yaşamın konut mekanına ve yakın çevresine etkilerini irdelemek tezin amacını oluşturmaktadır. Burada gündelik yaşamı anlamak, kavramak ve fiziksel mekanların yaşantı temelli kullanımlara uygunluğunu tartışmak hedeflenmektedir. Çalışmanın amacı kamu eliyle yapılan toplu konut alanlarında değişen toplumsal yaşamın gündelik yaşam ve mekan üzerinden okunması, konut ve yakın çevresinin kullanıcıların yaşam biçimine, gündelik yaşam ritüellerine uygunluğunun değerlendirilmesidir.
Daily life contains a series of actions. Human converts these actions to experience in performing space-time interaction through the body. On the other hand,they permantetly alter or build places. This place changes, progress in parallel with the changes that occur in politics, economics, technologic and socio-culture. In addition, it changes lifestyles, family structures and individuals’ daily lives. Daily life is a circulation that from morning to evening and evening to morning. The future of daily life as the same as past daily life. Such as, waking up, having breakfast, going to work etc. However, in contrast to the state of being that cyclical and routine of daily life, there is also a continuous linear progressive historicity. The change of daily life is indicated here. It is possible to design more suitable environment with understanding the relationships between human-human, human-society, human-space, human-environment, society-environment. Towards this hypothesis, the aim of this project is examine the effects of changed life style in urban on housing spaces and close environment. In here, understanding everyday life and discussing the convinience of the physical housing areas are aimed. The aim of this study is understanding the changed social life with looking at daily life and place. Also, convenience of estates and environment with the life style of users, daily lives.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Gündelik Yaşam, Toplu Konut, KİPTAŞ, Everyday Life, Public Housing,  HDPTC-KİPTAŞ
Alıntı