Cami'ü'l Elhan'daki Şed Makamlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Kırklıkçı, Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Muallim İsmail Hakkı Bey' in Câmi'ü'l-Elhan adlı güfte mecmuasının şed makamlara ait güftelerinin bugün kullanılan yazıya çevrilmesi konu olarak ele alınmıştır. 76-113, 118-172, 185-207, 221-264, 265-289, 958-965, 993-1002, 1037-1048, 1063-1067, 1085-1086. sahifeleri arasında nihavend, suzinak, mahur, hicazkâr, kürdilihicazkâr, evcârâ, acemaşiran, suzidil, şeddiaraban, sultanîyegah makam-larında yer alan 83 1 eser bugünkü yazıya çevrilmiştir. Giriş bölümünde, yapılan çalışmalar ve amaç belirtilmiştir. İkinci bölümde Câmi'ü'l-Elhan mecmuasını tertib eden Muallim İsmail Hakkı Bey' in hayatı ve eserlerine, musikişinas kimliğine değinilmiştir. Üçüncü bölümde "şed makam" kavramı ele alınmış, bugün Türk musikisinde kullanılan şed makamlar tablosu verilmiştir. Dördüncü bölümde güfte mecmuaları üzerine bir değerlendirme yapılmış ve bazı güfte mecmualarından örnekler ve rilmiştir. Beşinci bölümde mecmuada bulunan 10 makam faslının dökümü yapılmış ve eser yeni yazıya çevrilmiştir. Sonuç bölümünde ortaya çıkan farklılıklar belirtilmiş, bunun sebepleri sunulmuştur. Câmi'ü'l-Elhan güfte mecmuası Muallim İsmail Hakkı Bey'in araştırmacı ve arşivci kimliğini yansıtan kapsamlı ve önemli bir mecmuadır. Muhteviyatında 14 basit, 10 şed, 6 özel bileşik ve 84 bileşik olmak üzere 114 makamdan toplam 3731 güfte mevcuttur. Bu güzel ve önemli eser bugünkü yazıya çevrilerek, gelecekte icracılara, bestekârlara ve konuyla ilgili araştırmacılara faydalı olacağı düşüncesiyle geniş ve kapsamlı olarak incelenmiştir.
The language of the lyrics magazine called Cami'iil Elhan of Master İsmail Hakkı Bey and lyrics belonging to Şed Makam (medieval concept of mode) to be translated into today's has been taken up as the subject. 831 pieces of the Nihavend, Suzinak, Mahur, Hicarkar, Kürdili hicazkar, Evcara, Acemişiran, Suzidil, Şedaraban, Sultan-l Yegah Makanıs in the pages between 76 - 13, 1 18 - 172, 185 - 207, 221 - 264, 265 - 289, 958 - 965, 993 - 1002, 1037 - 1048, 1063 - 1067, 1085 - 1086 have been translated into today's language. The works and objectives done have been explained in the introduction chapter. In the second chapter, the life and works with his music-lover personality of Master Ismail Hakkı Bey, who had organized the magazine Cami'iil Elhan, have been mentioned. In the third chapter, "Şed Makam" term has been studied, and the chart of Şed Makams used in the Turkish Classical Music has been shown. In the fourth chapter, lyric magazines have been evaluated, and examples from several of them have been given. In the fifth chapter, 10 Makam fasıls (a program of musical pieces all written in the same Makam) within magazines have been extracted, and S3 1 pieces have been translated into our today's Turkish. In the conclusion chapter, the reasons for the variations occurred have been discussed and submitted. Cami'ül Elhan is an extensive and important magazine reflecting the researcher and achieves- ' keeping personality of Master Ismail Hakkı Bey. Totally containing 3731 lyrics from 114 Makams in it consisted of 14 simple, 10 Şed, 6 specially united, and 84 united lyrics. The significant part of this excellent and important work has been studied extensively and meaningfully considering the future performers, composers, and the ones related to the subject benefit from them by translating them into today's Turkish.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000
Anahtar kelimeler
Müzik, Makamlar, Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, İsmail Hakkı Bey, Şed makamlar, Music, Modes, Turkish music, Turkish art music, İsmail Hakkı Bey, Transposition
Alıntı