Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Uysal, Kadir Erkan
Özkul, Tülay Aksu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, betonarme binalarda dolgu duvarların deprem etkisi altındaki yapısal davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Dolgu duvarların yapının taşıyıcı sistemi üzerindeki etkileri ve dolgu duvar modelleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmada, altı katlı ve on iki katlı iki betonarme bina kullanılmıştır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 ve TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları’ na uygun olarak her iki bina için taşıyıcı sistemler tasarlanmıştır. Binalar dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı ve gazbeton dolgu duvarlı olarak oluşturulmuştur. Dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı ve gazbeton dolgu duvarlı binaların taşıyıcı sistemlerinin üç boyutlu modelleri SAP2000 yapı analiz programında oluşturulmuş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak çözüm yapılmıştır. Dolgu duvarlar deneysel ve analitik çalışmaların ışığında eşdeğer diyagonal basınç çubukları olarak modellenmiştir. Çözümleme sonrasında tüm modellerin doğal titreşim periyotları, taban kesme kuvvetleri, yer değiştirme değerleri, kat rijitlik değerleri, burulma düzensizliği katsayıları ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri elde edilmiştir. Modellerin analiz sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Dolgu duvar etkisi, Dolgu duvarlı çerçeveler, Dolgu duvarlı perde çerçeveler, Eşdeğer diyagonal basınç çubuğu
In this study, investigating structural behavior of infill walls in reinforced concrete buildings under earthquake effect is aimed. Effects of infill walls on the bearing system of structure and the modeling of infill walls are investigated in detail. In the study, two reinforced concrete buildings, six-story and twelve-story, are examined. The bearing frame systems for each building are designed in accordance with Turkish Earthquake Code 2007 and Turkish Standards 500. The buildings are constituted without infill walls, with brick infill walls and with aerated concrete infill walls. Three dimensional models of the bearing frame systems of the buildings with and without infill walls are constituted in SAP2000 structural analysis program and analyzed by using Equivalent Seismic Load Method. Infill walls are modeled as equivalent diagonal pressure bars in the light of experimental and analytical works. After the analyses the values of free vibration periods, base shear forces, displacements, rigidities of tories, torsional irregularity factors and effective relative story drifts of all models are obtained. The analysis results of the models are compared and commented. Keywords: Effect of infill wall, Frames with infill walls, Shear wall-frames with infill walls, Equivalent diagonal pressure bar
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı