Türk perakendecilik sektörünün senaryolar yardımıyla analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Ülgen, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Tezde; ülkemizde, son zamanlarda, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı ve hızlı bir değişim içinde olan perakendecilik sektörü ve sektörün geleceği incelenmiştir. Analiz için Senaryo Planlaması konusunda Michel Godet'in geliştirdiği metodoloji ve Bülent Dölek'in bu metodolojinin üzerine geliştirdiği yazılım kullanılmıştır. öncelikle kavramsal olarak sektör incelenmiş ve mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Tanımlanmasındaki ve sınırlarının çizilmesindeki güçlükler ortaya konmuştur. Sektörün ve ilgili piyasa yapılarının birbirleri ile ilişkileri ortaya konduktan sonra, çalışmamıza konu olan kapsam tanımlanmıştır. Bu kapsam dahilinde, Türkiye Perakendecilik pazarının boyutlarının belirlenmesine yönelik yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar doğrultusunda ortaya konan, pazarın hacmine yönelik, hesaplamalar ve sonuç rakamlar belirtilmiştir. Sektörün içinde sürekli etkileşim halinde olan temel dinamikler hem kavramsal olarak, hem de Türkiye'deki tarihsel boyutu ile -kimi zaman Avrupa ülkeleri ile kıyaslamalar kullanılarak- açıklanmış; Dünya'daki ve ülkemizdeki gelişim trendleri ortaya konmuştur. Sektörün geleceği ile ilgili analizin yapılmasında kullanılan yöntem ve metodolojiler, açıklanmaya çalışılmış; Senaryo Planlama kavramı, Michel Godet'in Senaryo Planlama Metodu ve bu metod üzerinde Bülent Dölek tarafından geliştirilmiş olan Senarist98 isimli yazılım detaylı olarak anlatılmıştır. Bahsi geçen metodoloji ve yazılım kullanılarak, bir ekip çalışması ve uzmanların katılımları ile, sektör analiz edilmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçlar; 1. Olması beklenen senaryolar ve sektördeki gelişme beklentileri 2. Metodoloji ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler 3. Genel sonuçlar ve değerlendirmeler başlıkları altında özetlenmiş ve son bölümde sunulmuştur.
This thesis is about the Turkish Retail Sector and its future. The retail sector in Turkey has attracted attention of both domestic and international investors and it has been experiencing great changes in this decade. The methodology developed by Michel Godet about Scenario Planning and software package developed by Bülent Dölek based on Godet's methodology are used in this study. First, the retail sector is conceptually examined and then, the current situation in the market is presented. Difficulties for describing the sector and drawing boundaries are highlighted. Following the description of the retail sector, its related fields and interactions among them, the scope of this study is defined. Within this scope, the study attempts to determine the dimensions of the Turkish retail sector. Then, some calculations related to its capacity are made and the results derived from these calculations are presented. The continuously changing fundamental dynamics of the sector are explained from a conceptual and historical perspective and they are occasionally compared with European countries. Besides, the trends in the global and Turkish retail sector are examined. The method and methodology of the analysis for the future of the retail sector are explained; the concept of Scenario Planning, Michel Godet's Scenario Planning Method and Scenarist98 software package, which is based on Godet's method and developed by Bülent Dölek, are explained in detail. The analysis of the retail sector is carried out by using the above mentioned methodology and software, consulting with experts and working cooperatively with colleagues. The results are presented in the last section of the study and summarised as follows: 1. Predicted scenarios and likely developments in the sector 2. Appraisal of the methodology used and suggestions 3. General results and appraisal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Perakendecilik, Senaryo teorisi, Retailing, Scenario theory
Alıntı