Mimari-su İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Şengül, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Su insan hayatının sürekliliği için vazgeçilmez bir öğedir. Doğal bir eleman ve bir tasarım elemanı olarak su, mimari ile de içiçedir. Tezin amacı her iki durumda da suyun çevreye ve tasarıma katkılarının incelenmesidir. Beş bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümü olan giriş bölümünde tezin amacı ve genel kapsamı tanımlanmaktadır. İkinci bölümde ise çevre tanımlanarak mimari ve suyun çevre bileşenleri içindeki yerleri belirlenmekte ve suyun çevresel değerleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise doğal çevre elemanı olarak su, kent ve bina yakın çevresi ölçeklerinde incelenmiştir. Burada kıyı tanımlanarak, suyun kıyı kentleri gelişimine katkıları belirtilmiş ve bu kentlerde, bina yakın çevresi ölçeğinde yapı-su ilişkisi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise bir tasarım elemanı olarak suyun tasarımlarda hangi amaçlarla, ne şekilde kullanıldığı incelenmiş ve mekandaki kullanım şekline bağlı bir sınıflandırma altında örnekler sunulmuştur. Beşinci ve son bölümde ise suyun tasarımda farklı amaçlarla kullanımı üzerinde durulmaktadır.
As the source of life and indispensable element for mankind, water, either natural or artificial, has great aesthetic value, also it has so many effects on people. This theme has been chosen, with the aim of making designers understand water's features and its importance in design. The Thesis consists of five chapters. In the first chapter, the purpose and the general concept of the thesis are defined. The aim of this study is to show how water effects people, enviroment and design. The second chapter explains how water is used in the relationship of architecture and enviroment. The first stage of this chapter explains the enviroment and its components, as natural ones and the artificial ones, and it defines as two of enviromental components, where water and architecture take place in the enviroment. In the second stage of this chapter is shows water's place, in the contexual relationship between architecture and nature. In the third stage, water's enviromental value and its effects are defined. It can be said, as one of the most important component of natural enviroment, water's are mostly active in waterfront cities. Water gives a visual exellence to the city.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Mimari tasarım, Su, Architectural design, Water
Alıntı