İnşaat Sektöründe Örgütsel Satın Alma Stratejileri (satın Almacı-tedarikçi İlişkileri Açısından Değerlendirme)

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Faraş, Sandra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Örgütler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla satın alma faaliyeti yürütürler. Değişik örgüt tipleri arasında gerçekleşen karşılıklı mal ve hizmet alışverişi “örgütsel satın alma” olarak tanımlanır. Bu çalışmada örgütsel satın alma, çeşitli amaçları, türleri, modelleri ve süreci gibi bir takım bileşenleri ile birlikte ele alınmıştır. Örgütsel satın almada, tarafları oluşturan “tedarikçi ve satın almacı” karşılıklı etkileşimlerden doğan farklı ilişkiler geliştirir. Bu çalışma kapsamında; satın almacı–tedarikçi ilişkileri olarak adlandırılan bu ilişkilerinin gelişim süreci ve tarafların ilişkiyi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak şekillenen stratejik yaklaşımlara yer verilmiştir. Bu yaklaşımlar, satın alma stratejilerine temel oluşturmuştur. Satın almacı-tedarikçi ilişkileriyle şekillenen stratejik yaklaşım, inşaat sektöründe incelenmiştir. Sektörün kendine özgü niteliklerine bağlı olarak farklılaşan örgütsel satın alma ve satın almacı-tedarikçi ilişkileri; bir alan araştırması ile karşılıklı taraflar açısından her iki boyutuyla ele alınarak değerlendirilmiştir
Organizations perform buying activities in order to meet their various needs. “Organizational buying” is defined as the exchange of goods and services between different types of organizations. In this study, organizational buying has been examined with reference to its several components such as various objectives, types, models and processes. Buyers and suppliers, which are the parties in organizational buying, develop different relationships through their interaction. In this study, the development process of buyer-supplier relationships, and the criteria by which parties evaluate each other, provide a basis for the buying strategies, which varies depending on the characteristics of these relationships. The strategic approach, shaped by buyer-supplier relationships, has been studied in the construction industry. Organizational buying and buyer-supplier relationships, which are differentiated by industry-specific attributes, have been researched by looking from the perspectives of both buyers and suppliers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Örgütsel satın alma, tedarikçi-satın almacı ilişkileri, inşaat, Organizational buying, buyer-supplier relationships, construction industry
Alıntı