Deformasyon Belirleme Amaçlı Kontrol Ağlarının Tasarımı Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaplan, M. Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kuzey anadolu fay kuşağının Gerede bölgesinde tesis edilmiş olan 8 noktadan oluşan mikro-jeodezik ağda bölgedeki olası fay çizgilerini belirlemek amacıyla, “bağıl güven elipsleri” ile deformasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Deformasyon analizi, Gerede kontrol ağında 1983 ve 1985 yıllarında yapılan doğrultu ve kenar ölçülerine göre gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, ağda deformasyon olup olmadığı yani ağdaki noktaların yerlerinin değişip, değişmediği incelenmiştir. Ağda deformasyon olduğuna karar verildikten sonra, ağdaki sabit noktalar belirlenip, bu sabit noktaların datuma katkısıyla, 1983 ve 1985 yıllarına ait ölçüler tümden dengelenmiştir. Tümden dengelemede sabit noktalar için bir çift koordinat bilinmeyeni, deformasyon noktaları için iki çift koordinat bilinmeyeni tanımlanmıştır. Tümden dengeleme sonunda, deformasyon noktalarındaki deformasyonlar % 95 istatiksel güven ile belirlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca ağın geometrik yapısının analiz sonuçlarına etkileride incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, kontrol ağının ölçü planından bazı ölçülerin çıkarılmasıyla deformasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bulunan analiz sonuçları kendi aralarında karşılaştırılıp, yorumlanmıştır.
This study is an application of a method which was used in order to detect possible fault lines in Gerede region. The network which was established for this aim has 8 points. This mentioned method is called “deformation analysis with relative confidence ellipses”. The deformation analysis has been carried out with respect to the results for this of direcion and distance measurements in 1983 and in 1985. First of all, it was decided whether there have been any horizontal movements in the network or not. After decided that there have been some horizontal movements in the points of the network, stable points were determined. All the observations in the two periods are adjusted combinedly as free nets by taking as datum points which are assumed to be stable with respect to each other. For this process the datum point coordinate unknowns are taken as a one valued set, but the other points are considered as two valued set, each value corresponding to each period. Horizontal movements on the deformation points were determined with % 95 statistical confidence. In this study, besides deformation analysis in Gerede network, effects of geometrical structure of the network in deformation analysis were researched. To get this target, some observations were put out from observation plan of the network. Then analysis processes were repeated acording to new observation plan. Finally, the results of analysis were compared and interpreted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kontrol Ağları, Deformasyon Analizi, Serbest Ağ Dengelemesi, Bağıl Güven Elipsi, Deformasyon Modelleri, Control Networks, Deformation Analysis, Free Net Adjustment, Relative Confidence Ellips, Deformation Models
Alıntı