Firmalar İçin İnsan Kaynakları Katkı Modeli Oluşturulması Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İle Firma Performansı İlişkisinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ağdelen, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde firmalar, her alanda son derece hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir pazar ve çevre ile karşı karşıya bulunmaktadır. Firmaların rakipleri ile pazarda rekabet edebiliyor olmaları artık yeterli değildir. Asıl önemli olan firmaların rekabetçi bir avantajı yaratması ve daha da önemlisi bunu sürdürebilmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, firmaların sürdürülebilir rekabetçi avantajı başarmasında, sahip oldukları insan kaynaklarının hayati öneme sahip bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Firmalarda insan kaynakları ile ilgili her türlü faaliyet ve uygulamayı düzenleyen, hayata geçiren insan kaynakları bölümünün performansı ile firma performansı arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile yola çıkılan bu çalışmanın temel iki kavramı, insan kaynakları performansı ile firma performansı dır. Bunun yanında firma kurumsal özellikler ile firma yönetsel özellikleri de çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmada temel olarak insan kaynakları performansı firma performansını nasıl etkilemektedir? sorusuna cevap aranmıştır. Bu konu üzerine literatürde yapılan çalışmalar incelendikten sonra çalışmada kullanılan İnsan Kaynakları Katkı Modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin işletilmesi için firmalardan veri toplanmış ve model Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri kullanılarak analiz edilerek değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ışığında firmalar için strateji ve öneriler geliştirilmiştir.
Nowadays, firms are operating in a rapidly changing market and environment. To be competetive with its competitors in a market is not enough for the companies. Firms should generate competitive advantage and more importantly, they have to sustain this advantage. Human resources which a company owns can play an important role for the companies in order to sustain a competitive advantage. Starting with the objective of the analysis of the relationship between human resources department which organizes and implements many activities and practices related with human resources and firm performance, this study has two basic concepts. These are human resource performance and firm performance . Additionaly, firm institutional characteristics and firm managerial characteristics are also included in the study. The main objective of this study is to find the answer for the following question: What is the effect of human resource performance on firm performance? . After literary survey on this topic, basic studies related with human resources-firm performace link are examined and Human Resources Contribution Model is generated. After collecting data from Turkish companies, the model was analysed by using multivariate stastistical methods. Based on the findings of the statistical evaluations, strategies and proposal were develeped.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
İnsan kaynakları, firma performansı, katkı modeli, Human resources, firm performance, contribution model
Alıntı