Peyzaj Mekanında Doğallık : Bir Değerlendirme Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-02
Yazarlar
Karakaş, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı; peyzaj mekanını belirleyen kavramlar ve unsurlar arasında doğallığı öne çıkan bir kavram olarak önermek, peyzaj mekanını doğallık açısından değerlendirmeye yönelik “doğallık göstergeleri”ni saptamak ve bu göstergelerden oluşan bir “ölçütler demeti” elde etmektir. Elde edilen “doğallık göstergeleri ölçütler demeti” mevcut bir peyzaj mekanını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, tasarım aşamasında da tasarımcıya kılavuzluk edebilecektir. Konu iki temel alan içinde araştırılmıştır. Birincil olarak literatür alanında bilimsel bilgi ve birikimler ışığında peyzaj mekanını belirleyen ve öne çıkan kavramlar araştırılmış ve bunlar içinde “doğallık” kavramının etkinliği gözlenmiştir. Diğer yandan ise peyzaj mekanında kullanıcıların beklentileri anlamında yapılan anket ve soruşturmaları kapsayan alan çalışması sürdürülmüş ve “doğallık” kavramının öne çıktığı saptanmıştır. Doğallık kavramı bunun üzerine ele alınarak irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, peyzaj mekanında doğallığın sistematik olarak değerlendirilmesine yönelik bir “doğallık göstergeleri ölçütler demeti” geliştirilmiştir.
The aim of this study is to suggest naturalness as a key concept among other concepts related to landscape space and to determine indicators to assess naturalness and to develope a “criteria set” made up of these indicators. The “criteria set of naturalness indicators” developed can be used to assess a present landscape space as well as to guide the designer in design stage. The subject is searched in two basic areas. First in literature area with scientific knowledge and background, the concepts that are determinant in a landscape space are searched and the effectiveness of “naturalness” concept is observed. On the other hand a questionnaire and surveys had been carried out to find out the expectations of the users and “naturalness” found to be prominent. Therefore, naturalness concept is searched in detail. At the end of the study the “criteria set of naturalness indicators” is developed to assess naturalness systematically in landscape space.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Doğallık, doğallık göstergeleri, peyzaj değerlendirmesi, peyzaj tercihi, Naturalness, naturalness indicators, landscape assessment, landscape preference.
Alıntı