Paramorfojenlerin Aspergıllus Oryzae Kültürlerinin Morfolojisi Ve Üretkenligine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülseren, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Aspergillus oryzae (CL01) suşunun morfojenezine paramorfojenik kimyasalların etkileri ağırlıklı olarak katı kültürlerde incelenmiştir. Katı kültür deneylerinde dört paramorfojenin 32 farklı derişimi denenmiştir. Organizma her kimyasala farklı tepkiler vermiş ve organizmanın morfolojisi her derişim ve kimyasaldan farklı biçimlenmiştir. 2 kimyasala ait 3 kompozisyonun (0.01% ve 0.02% sodyum deoksikolat -en etkili iki derişim- ve 0.5 M L-sorbose) en belirgin paramorfojenik etkileri ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Çalışmalar sırasında, 2000’den fazla mikroskop ve densitometre görüntüsü kullanılmıştır. Farklı ekim türleri de denenmiş, misel ekimlerinin spor ekimlerinden daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca söz konusu kimyasalların katı kültürlerde büyümeyi engelleyen derişimleri için üst sınırlar saptanmıştır. Tüm bulgular göz önüne alınarak, daha etkili olan iki kimyasalın Aspergillus oryzae (CL01) lipazının üretimine etkileri incelenmiştir. L-Sorboz kullanımı, dördüncü günde 6.3 kat artışa yol açarak erken ve hızlı bir artış grafiği çizerken sodyum deoksikolat daha düşük (4.3 kat) bir artışı 4.-6. günler aralığında korumuştur. Üretkenlikteki artış üzerine, duyarlılığı yüksek bir test sisteminin (pHstat) çalışma koşulları optimize edilmiştir.
In this study, the effect of paramorphogenic chemicals on the morphology of Aspergillus oryzae (CL01) was investigated. Within the solid media experiments, four paramorphogens and totally 32 concentrations were employed. The organism almost responded all of the chemicals to some extent and its morphology was modified differently for each paramorphogen and concentration.Two paramorphogens with three concentration, 0.01% and 0.02% sodium deoxycholate as the best two and 0.5 M L-sorbose, were observed to create the highest paramorphogenic effects. During the studies, more than 2000 microscope and densitometer images were employed. Different types of inoculations were also tested and mycelial inoculations were shown to be more effective than spore inoculations. Also upper limits for chemical concentrations that inhibit growth within solid cultures were found out. Taking these findings into consideration, the effect of these two chemicals on the lipase produtivity of Aspergillus oryzae (CL01) was investigated. L-Sorbose resulted in higher and earlier lipase production, with 6.3 fold increase achieved on the 4th day whereas sodium deoxycholate resulted in relatively lower production, 4.3 fold increase, but held over a longer period 4-6 days. Observing the increase on productivity, conditions for a sensitive assay system (pHstat) were optimized.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Aspergillus oryzae, Morfoloji, Paramorfojen., Aspergillus oryzae, Morphology, Paramorphogen.
Alıntı