Bilgi Teknolojilerinin Toplam Kalite Yönetimi Üzerindeki Etkisi

dc.contributor.advisor Cerit, Öğ. Gör. H. Bülent tr_TR
dc.contributor.author Altınkaynak, Erdal Nuri tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:34Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:34Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Sektör, büyüklük, yapı ya da gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemini kurması zorunludur. Üreticiler ve hizmet sağlayıcılar kaliteyi ve verimliliği arttırmak, maliyetleri azaltmak için çeşitli sistemler araştırmakta ve uygulamaktadır. Toplam Kalite Yönetimi anlayışı da bu sistemlerden biridir. Bu anlayışın başarısı kaliteye doğrudan odaklanmak gayesi ile bilgiyi derinlemesine ve etkin bir şekilde kullanabilmeye bağlıdır. Verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli bir işlem sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilerin saklanması, nakledilmesi ve bilgilere erişim gibi işlemler Bilgi Teknolojileri vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Bilgi Teknolojilerinin Toplam Kalite Yönetimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda, bu ilişkiyi en iyi şekilde ortaya koyabilmek amacıyla Toplam Kalite Yönetimi anlayışının 8 boyutu dikkate alınmak suretiyle 3 bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anket çeşitli imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve Toplam Kalite Yönetimini uyguladığını ifade eden 50 kuruluşun kalite yöneticileri ile yapılmıştır. Elde edilen ölçümün içsel tutarlılığa sahip olup olmadığını belirlemek için güvenirlilik analizi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri incelenerek, değişkenlerin daha anlamlı ve özet bir şekilde sunulmasını için ise örnekleme faktör analizi uygulanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemek için ortaya çıkan yeni faktörlere korelasyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda Bilgi Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları arasında güçlü ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki görülmektedir. Toplam kalite yönetimi uygulamalarında, bilgi teknolojilerinin uygulama süreçlerini destekleyici bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Free from the sector, size, organizational structure and level of development, it is an obligation for every corporation to establish an appropriate management system in order to be successful. Manufacturers and service providers search for and apply various systems to increase the quality and efficiency while reducing the costs. Total Quality Management is one of these management systems. The success of this understanding depends on using the knowledge in depth and effectively with the intention of focusing directly on the quality. Processes such as recording and keeping the data, producing, transferring and reaching the information after a certain process, can be easily done by Information Technologies. It is the intent of this study to reveal the influence of Information Technologies upon the Total Quality Management. As a result of a literature review, a questionnaire, consisting of three parts, has been prepared by taking into consideration the eight aspects of Total Quality Management in order to monitor the relationship of these concepts in a best way. The questionnaire is made with the quality managers of fifty corporations, which are active in different kinds of manufacturing sectors and which claim that they apply the Total Quality Management System. A reliability analysis has been made in order determine the consistency of the measurement taken from the questionnaires. Sampling factor analysis has also been applied by investigating the mutual relationship between the variables to represent them meaningfully as a summary. As a result of correlation analysis, there is a strong and meaningful –in terms of statistics- relationship between the applications of Information Technologies and Total Quality Management. These results prove that the application processes of Information Technologies have a supporting role in establishing and applying TQM. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6379
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bilgi Teknolojileri, Toplam Kalite Yönetimi tr_TR
dc.subject Information Technologies, Total Quality Management en_US
dc.title Bilgi Teknolojilerinin Toplam Kalite Yönetimi Üzerindeki Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of Information Technologies On Total Quality Management en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar