Şev Stabilitesi Problemlerinin İncelenmesinde Bütünleşik Ve Bilgi Tabanlı Bir Sistem Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hatipoğlu, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada şev stabilitesi probleminin bütün inceleme aşamalarını kapsayan ve bunların bilgisayar desteğinde yapılmasını sağlayan bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmiş ve bunun için bir prototip sistem geliştirilmiştir. Sistem “Bütünleşik ve Bilgi Tabanlı Şev Analiz ve Tasarım Sistemi (BilŞEV)” olarak isimlendirilmiştir. Oluşturulan genel yapı içinde şev stabilitesi probleminin çözümünde gerek duyulan araçlar ve bunların fonksiyonları belirlenmiş ve bu araçlar modüler bir yapı içinde gruplandırılmıştır. Prototip, uzman sistem, şev veri bankası ve şev analiz modülünden oluşmaktadır. Uzman sistem modülü, şev stabilitesi konusundaki uzmanlık bilgilerinin programlanmasına olanak tanımıştır. Geliştirilen “Şev Stabilitesi Etiketleme Dili (ŞevML)” ile şev bilgilerinin depolanmasına, raporlanmasına, internet erişimine ve veri transferine olanak tanıyan bir veri bankası oluşturulmuştur. Sistem, genç mühendislerin şev stabilitesi problemlerini kolaylıkla çözmesini sağlamakta, geoteknik girdiler arasındaki uyumsuzlukları belirlemekte, bu girdiler için bilgi tabanlarını kullanarak öneride bulunabilmekte, önerilere nasıl ulaşıldığını açıklayabilmekte ve şev stabilitesi verilerinin arşivlenmesine olanak sağlamaktadır.
This study is focused on developing a computer aided integrated system for all investigation and solution stages of slope stability problem. A generic framework was created and a prototype system was implemented for this purpose. The system is called “Integrated and intelligent design environment for slopes (SlopeIDE)”. Tools required through whole process, their functions and relations between these tools were determined in a modular structure in this generic framework. The prototype system consists of an expert system module, a slope database and a slope analysis module. The expert system module enables capturing and representing the expertise and knowledge in the slope stability subject. This module has several knowledge bases such as parameter estimation, factor of safety and landslide susceptibility. In addition to a warning mechanism which checks the inconsistencies between geotechnical parameters, the system includes a mechanism that utilizes the knowledge bases to provide advice on suitable input parameters. An explanation of the process used to derive the input parameters is also provided by the system. A slope stability mark-up language called SlopeSML, is developed during the research. It is developed for storing, accessing and reporting all the slope stability related data, and it also acts as a platform for transferring the structured data over the internet. The design method of the system provides a complete assistance and guidance for the young engineers in the solution of the slope stability problem, while enabling the expert engineers to use other modules of the integrated system without dealing with the questions whose answers are presumably clear for them.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Şev stabilitesi, Heyelan, Uzman Sistemler, Veri Tabanı, XML, Bütünleşik Sistem, Bilişim Teknolojisi, Slope Stability, Landslide, Expert Systems, Data Base, XML, Integrated System, Workbench, Information Technology
Alıntı