Aydınlatma Tasarımının Park Kullanımına Etkileri: Ulus Parkı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Coşkun, M. Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde aydınlatma tasarımının park kullanımındaki önemi ve park kullanımına etkileri, iyi planlanmış bir aydınlatma tasarımının güvenlik ve görsel konfor sağlamanın yanısıra, parkların cazip hale getirilmesindeki önemi irdelenmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Ulus Parkı aydınlatma tasarımının görsel analizi yapılmış ve anket sonuçları yorumlanmış, mevcut aydınlatma tasarımının parkın daha etkin kullnımına olanak sağlayacak şekilde yeniden ele alınmasına yardımcı olacak önerilere yer verilmiştir. Parkın akşam ve gece saatlerinde de etkin olarak kullanımını sağlamak için aydınlatma tasarımının, tasarım aşamasında parkla uyum içinde yapılmasının ve tasarımcının ilgili disiplinlerle birlikte çalışarak uygun, etkileyici, estetik ve fonksiyonel çözümler üretmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Uygulamadan sonraki süreçte ise kullanıcı memnuniyet, değerlendirme ve önerilerinin park kullanımında sürekliliğin sağlanmasında dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğu sonucu vurgulanmıştır.
In this thesis, the importance and effect of lighting design to the use of parks, and in addition to provide security and visual comfort of a well planned lighting system, the importance of lighting design to make parks more attractive and tempting was considered. The results of the visual analysis and surveys made on the lighting design of Ulus Park chosen as the working area were mentioned and suggestions were made to support the pretreatment on the existing lighting design of the park in a way to ensure the more effective use of the park were stated. It was also mentioned that in order to use the park effectively in the evenings and at nights, it is necessary to perform the lightning design of the park in designing stage in conformity with the park and designer should work together with related disciplines to produce suitable, impressive, aesthetic and functional solutions. In the period after the implementation, it was emphasized that satisfaction, evaluation and recommendations of the users are very important factors required to consider providing continuity in use of parks.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Dış aydınlatma, Park aydınlatması, Aydınlatma teknikleri, Exterior lighting, Park lighting, Lighting tecniques
Alıntı