Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörleri Arasında Etkin Lojistik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bir Lojistik Merkez Yer Seçimi Ve Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-09
Yazarlar
Eryürük, Selin Hanife
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, ürünlerin hızlı ve efektif akışını sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla bir lojistik merkez tasarımı ve konfeksiyon sektörüne yönelik bir lojistik merkez yer seçimini içermektedir. Bu amaçla üç aşamalı uygulama çalışması yürütülmüştür. İlk aşamada, sektör stratejik olarak değerlendirilmiş, elde edilen veriler ışığında rekabet avantajı sağlamak ve müşterilere kalite, değer teslim etmek için lojistiğin en önemli bir şirket stratejisi olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulamanın ikinci kısmında tekstil ve konfeksiyon sektörleri arasında etkin lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir lojistik merkez ana tasarımı konulu çalışma yürütülerek konfeksiyon lojistik merkezde bulunması gereken tesis ve faaliyetler belirlenmeye çalışılmış ve yer seçimi kriterleri belirlenmiştir. Üçüncü ve son aşamada, konfeksiyon lojistik merkez tesis ve faaliyetleri belirlenmiş, lojistik merkez tasarımı yapılmış ve belirlenen üç aday yer için (Hadımköy, Tuzla ve Gümüşyaka) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile yer seçimi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar konfeksiyon ve lojistik sektörü açısından ayrı ayrı değerlendirilerek konfeksiyon ve lojistik sektör bakış açıları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde Hadımköy konfeksiyon lojistik merkez kurulumu için en uygun yer seçilmiştir.
In this study, a logistics center design and site selection for the Turkish clothing industry was studied to ensure fast and effective flow of products and to reduce costs. For this purpose, a three-stage case study was carried out. In the first stage, the sector has been evaluated and in the light of data obtained it has been concluded that logistics is the most important strategy for a company to get competitive advantage and to provide quality and value to the customers. In the second stage, main design parameters of a logistics center to achieve effective logistics activities between textile and clothing sectors has been conducted. In this part, facilities and activities in a logistics center were tried to specify and site selection criteria were identified. In the third and final stage, logistics center facilities and activities were determined, logistics center was designed and site selection was made using AHP (Analitic Hierarchy Process) method for three candidate sites (Hadımköy, Tuzla and Gümüşyaka). The results were evaluated seperately in terms of clothing and logistics sectors and their perspectives were compared. As a result, Hadımköy was chosen the most appropriate place by the experts of clothing and logistics sectors.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Konfeksiyon Sektörü, Lojistik merkez, AHP, Clothing Sector, Logistics center, AHP
Alıntı