İnşaat sektöründe elektronik iş yaklaşımları

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Yeşilot, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve küreselleşme eğilimleri, toplumları sosyal, siyasal ve ekonomik bağlamda etkilemektedir. Toplumlar, oluşan yeni koşullar karşısında, stratejik işbirliklerini ve pazarlarını yeniden gözden geçirmektedirler. Avrupa Birliği gibi siyasal ve ekonomik bölgesel bloklar oluşturulurken aynı zaman dilimi içerisinde bazı ülkeler ise değişim dalgasının dışında kalmakta yada tutulmaktadır. Bu gerekçelerle günümüz dinamik dünyasında ayakta kalabilmek için; bilgi ve iletişim teknolojileri ve küreselleşmenin getirdiği yeni rekabet araçlarından yararlanmak ve sektörel, bölgesel yada Avrupa Birliği gibi uluslararası boyutta bütüncül hareket etmek gerekmektedir. Küreselleşme ve bilgi ve iletişim teknolojileri yakınsamasından oluşan yeni ekonomide, sektörler iş yapış şekillerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Firmalar rekabet güçlerini arttıracak yeni teknolojilere ve metotlara ihtiyaç göstermektedirler. Bu gerekçelerle, özellikle son on yıldır internet veya işe özel ağlar üzerinden yapılan işlemler oldukça yaygınlaşmıştır. Koşullara uygun yeni iş modelleri geliştirilmiştir. Tekellerin kırıldığı ve küresel pazardaki rekabetin arttığı bir ortamda bazı kurum ve kuruluşların öncülüğünde küresel bilgi ağları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu bilgi ağları küresel anlamda iş ortaklığı kurmak, uzak pazarlara erişmek yada ihtiyaç duyulan güncel bilgileri elde etmek isteyen organizasyonlara hizmet için kurulmaktadır. Bu çalışma elektronik iş kavramını inşaat sektörü özelinde incelemektedir. Elektronik iş stratejileri geliştirme konusunda örnek alınabilecek; inşaat sektörüne yönelik özel ve Avrupa Birliği gibi bölgesel girişimler Türk inşaat sektörü katılımcılarına ayrıca sunulmaktadır. Son olarak bu çalışmanın ana hedeflerinden biri de, Türk inşaat sektöründe elektronik iş uygulamalarının adaptasyonu ve kullanımında gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesine yönelik kavramsal bir çerçeve çizmektir.
Especially with the advent of information technology and globalisation, there have been some major trends and fundamental changes that have occurred. This phenomenon has affected communities at a global level in the social, political, and economic environment. In this regard, communities re-examine their strategic cooperation and markets to compete successfully in the new realm of competition environment. New unions are constituted, such as European Union, at the same time some communities are stayed out of this changeover. Therefore, in order to survive in this highly competitive environment, it is required to benefit from advantages of information technology and globalisation possibilities and to take part into suitable unions. In the new economy that has formed by the convergence of information technology and globalisation trend, all sectors have to devise the new way of doing business. Firms need to gain new competitive technologies and methods. In this respect, over the last decade internet or value added network has been the most powerful tool for the changes that have undergone. Moreover, new suitable models have been developed. In the break out of monopolies and high competition environment, global information networks are appropriately constituted forwarded by some organisations. These networks enable organisations to become partnership with others, to access distant markets or to obtain the need of information. This thesis examines the electronic business concept especially in construction industry. Moreover, some selected individual and corporate construction-oriented initiatives are also presented to Turkish construction industry audiences. This is because there is a need for the development of electronic business strategies in the industry. Lastly, one of the main objectives of this study is to draw conceptual framework for identifying the requirements for adopting and implementing electronic business applications in Turkish construction industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Elektronik ticaret, Yapı endüstrisi, Yönetim, Electronic commerce, Construction industry, Management
Alıntı