Açılma Modu Problemlerinde J-İntegral Değerlerine Etki Eden Parametreler İle Yörüngesi Arasındaki İlişki

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Atmaca, Nihat
Erklic, Ahmet
Çevik, Abdulkadir
Güzelbey, Ibrahim H.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Gerilme Siddet Faktörü (GŞF) Lineer Elastik Klrllma Mekaniüi (LEKM), J- integrali ise Elasto-Plastik Kirilma Mekanigi (EPKM) problemlerinin çözümünde yaygm olarak kullanllan oldukça önemli parametrelerdir. Bu iki parametrenin birbiri cinsinden ifade edilmeleri ancak lineer-elastik stmrlar içerisinde kalindlgl sürece mümkündür. Bu çatl§mada J-integral yörüngesinin Fklinin ve yörüngeler üzerindeki dügtim noktasl sayilarlmn j-integral degerine etkileri arastlrllml§tlr. Elde edilen uygun yörünge pkli ve dtižüm noktasl sayilarl ile üç noktada ežilme kiriş modeli üzerine bir uygulama yapllml§tlr. Elde edilen sonuçlar ANSYS ve literatürdeki degerler ile araştırılmış ve uyum içerisinde oldugu gözlenmiştir.
The stress intensity factor (SIF) and j-integral are very important parameters which commonly used in Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) and Elasto-Plastic Fracture Mechanics (EPFM) problems respectively. The parameters can be inferred as with each other as long as stayed in LEFM conditions. In this study, the shape and the number of nodes of the j-integral path that influence the J-integral values have been investigated. Obtained results with the appropriate path shape and the number of node points have been applied on a three-point bending beam model case. The results are compared with the values obtained ANSYS, and literature and they are compatible with each other.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
J-integral, Üç noktada eğilme kirişi, Yörünge şekli, J-integral, Three point bending beam, Path shape
Alıntı