Silikat Nanokompozit Çeren Poliüretan/siklohekzanon Formaldehit Kopolimerlerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-24
Yazarlar
Müjdeci, Gülüzar Çiçek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, in situ yöntemi aracılığıyla poliüretan / siklohekzanon formaldehit kopolimerleri içeren silikat nano-kompozit sentezi gerçekleştirmektir. Silika sol Stöber yönteme göre tetraetil ortosilikat (TEOS) kullanılarak hazırlandı ve daha sonra polyester poliol içerisine farklı oranlarda eklenmiştir. Bu karışım, (Polyester / Silika Sol) iki farklı izosiyanat ile reaksiyona sokularak poliüretan sentezlenmiştir. Kullanılan izosiyanatlar; metilen diizosiyanat (MDI) ve modifiye metilen diizosiyanat’tır. Son olarak sentezlenen silica/pu karışımı içerisine sikloheksanon formaldehit reçinesi (SFR) eklenerek kompozit sentezlenmiştir. Bu çalışmada TEOS, SFR ve polyester bazlı poliol kullanmanın amacı, malzemenin üretilecek malzemenin alev dayanımını arttırmak dinamik mekanik özellikleri iyileştirmektir. Denem sırasında ve sonrasında fiziksel, mekanik, termal, spektroskopik özellikleri incelenmiştir.
The aim of this work is to synthesis silicate nano-composites containing polyurethane/cyclohexanone formaldehyde copolymers via in situ method. Silica sol must be prepared according to Stöber method using Tetraethyl orthosilicate (TEOS) as the precursor and later mixed polyester polyol by in situ. Then this mixture (Polyester / Silica Sol) introduced in to methylene diisocyanate (MDI) and modified methylene diisocyante (MMDI) to synthesis polyurethane and cyclohexanone formaldehyde resin (CFR) polyurethane composites. The aim of using TEOS, CFR and polyester based polyol is to increase the flame retardancy, dynamic mechanical properties of materials. During and after trials, physical, mechanical, thermal, spectroscopic and microscopic properties of samples are monitored.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
poliüretan, siklohekzanon formaldehit reçine, silikat, polyurethane, cyclohexanone formaldehyde resin, silicate
Alıntı