Mimarlık Bürolarında Enformasyon Sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İyigün, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yapı sektöründe, enformasyon sistemlerinin gelişimi diğer sektörlere oranla daha yavaş olmuştur. Bu durum, mimarlık bürolarının özelinde, daha da kısıtlı kalmaktadır. Ancak, enformasyon sistemlerinin mimarlık bürolarına entegrasyonu, teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak gerçekleşecektir. Yapım sektörünün ve dolayısiyle mimarlık mesleğinin öznel yapısı sebebiyle ortaya çıkan bu gecikme, enformasyon sistemlerinin artı değerlerinin paylaşılması ve küreselleşen iş dünyasının rekabet koşullarında varolma zorunluluğu nedenleriyle önümüzdeki yıllarda giderilecektir. Mimari bürolarda enformasyon sistemlerinin incelendiği bu araştırmada amaç, bu konuda ülkemizde yapılmış sınırlı sayıda araştırmaya ek olarak, dünya literatüründeki çalışmaların taranması sonucu elde edilen bilgilerin derlenerek, tasarım sürecinin yönetimi konusundaki eksik ve yetersiz yaklaşımları ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir bakış açısını ortaya koymaktır.
The development of the information systems in the construction industry is slower than the other industries. This case is even worse for the architectural offices. As the development of the technology continues, the integration of the information systems in architectural offices will come true. Because of the increasing globalization and the competing organizations in the industry, the delay of this integration will be over by the need of these systems in the industry This research aims to summarize the other works in the world and to compile the data in order to present an integrated view to the management of the design process
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Mimari bürolar, Enformasyon sistemleri, Enformasyon teknolojileri, Architectural offices, Information systems, Information teknologies
Alıntı