Bir Sanayi Yapısı İçin Ülkemiz Koşullarına En Ekonomik Taşıyıcı Sistemin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kozan, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, belli bir alan için farklı tipteki çelik taşıyıcı sistemlerin sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Buna ek olarak, taşıyıcı sistemi tamamen betonarme ( Öngermeli, prefabrik ) ve karma sistemler üzerinde de gerekli incelemeler yapılacak ve tüm sistemler ekonomi baz alınarak karşılaştırılacaktır. Söz konusu alan, 50 x 100 m ebatlarındadır. Açıklık ortasında bir sıra kolon tertiplenmesi söz konusudur. Boyuna doğrultuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Araştırmada, birim alana düşen eleman ağırlıkları ve maliyetleri baz alınacaktır. Elde edilen sonuçlar, en ekonomik sistemin elde edilmesi için karşılaştırılacaktır. Dolu gövdeli ve kafes olarak ele alınan çerçeveler, boyuna doğrultuda 6.25 m açıklıklarla sıralanmışlardır. Çalışmanın ilk bölümünde, dört farklı çelik taşıyıcılı sistem ele alınmıştır. Şekil ( 1.b ) & ( 1.d ) ‘ de görüldüğü üzere, iki düzlem kafes sistem ile, Şekil ( 1.a ) & ( 1.c ) ‘ den görülen dolu gövdeli sistemler, gerekli hesaplar ve boyutlandırmalar yapıldıktan sonra ekonomi baz alınarak karşılaştırılmışlardır. Sonuçlar tablo halinde bölüm sonunda sunulmuştur. İkinci bölümde düzlem kafes kiriş olarak dizayn edilen çatı sistemleri betonarme kolonlara oturtularak çözümler yapılmış ve sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise, prefabrik betonarme sistem ele alınmıştır. Şekil 2 ‘ de Sistem 1 için genel dispozisyon planı görülmektedir. Bu plan Sistem 2 için de kullanılabilir. Bu çalışmada, elemanların stabilite kontrolleri, Türk Standartlarına göre yapılmıştır.
The main purpose of this study is to search the different type of steel structural systems that have the economic results. In addition, different materials that can be used on these structures are used for the searching economical results. The chosen area has 50 x 100 meters dimension plan. ıt can be used a column in 25 meters span for the structurel systems. For this purpose, steel structural systems have been analyzed for their self-weight per unit area as the economy index. The obtained results have been evaluated in order to identify the most economical steel structural system compared with the others considered in this study. The plane truss systems or frames considered here in with covering 50 to 100 meters plain area were designed by supporting in every 6.25 meters at sides of 100 meters span. At the first part of this study, four structural systems have been considered for the steel structures. In Figures ( 1.b ) & ( 1.d ), plain truss systems have been chosen. In Figure ( 1.a ) & ( 1.c ), plain frames have been chosen. In these choices, there were used some economic research for the parts of the structures. These obtained results have been shown at the part of the resılts in a table. At the second part of this study, structural systems would be formed by different materials. In these systems, the columns would be made of reinforced concrete and the plain frames would be made of steel. At the end of this part, the obtained results would be given as an economy index. At the third part, prefabricated systems would be searched for economical results. The obtained results would be given as an economy index In Figure 2, it has been shown the general disposition of System “ a “. This general disposition has also been used on the others. In this study, the stress and stability controls of the members have been performed in accordance with the Turkish Standarts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Maliyet Karşılaştırması, Taşıyıcı Sistemler, Cost Comparison, Structures
Alıntı