Kayden Şayi Mahallen Müstakil Kullanım Durumunda Olan Alanlarda Islah İmar Planı Uygulamaları Ve Sonuçları: Ataşehir Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-24
Yazarlar
Aydemir, Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı, “kayden şayi mahallen müstakil” yapı durumundaki alanlarda yasallaştırma süreci ve sonuçlarının belirli örnekler üzerinde mülkiyetteki değişim, imar haklarındaki değişim ve değerdeki değişimler açısından incelenmesidir. Tez kapsamında, örnek inceleme alanı olarak seçilen ıslah imar planı uygulaması yapılan alanlardaki veriler; uygulama öncesi ve sonrası tapu kayıtları, uygulama öncesi ve sonrasından günümüze kadar değişen imar hakları, değişen imar hakları ile birlikte değişen mülkiyet yapısı, uydu görüntüleri yardımıyla ıslah imar planı uygulaması öncesi, sonrası ve günümüzdeki mekânsal yapısı incelenmiş, tüm bu gelişmelerin gayrimenkul değerleri üzerindeki etkilerini irdelemek amacıyla geçmişten günümüze emlak vergisine esas cadde/sokak rayiçleri kullanılmıştır. Tez çalışmasında, ıslah imar planı uygulamalarının mülkiyetin ferdileştirilmesinde başarı sağladığı, mülkiyetin ferdileştirilmesinin tek başına sağlanmasının alanın mekânsal dönüşümü için yeterli olmadığı, ıslah imar planı uygulamalarından sonra getirilen imar hakları ve teşviklerinin bu alanlardaki mekânsal dönüşüm sürecini hızlandırmaya yardımcı olduğu, kayden şayi mahallen müstakil kullanım durumunda olan alanlarda yapılan ıslah imar planı uygulamalarının mülk sahiplerinin alanda kalmasını kolaylaştırdığı, mülkiyetin ferdileştirilmesinin alandaki değerleri arttırdığı bununla birlikte mülkiyetin ferdileştirilmesi sonrasında getirilen imar hakları ve teşviklerinin arazi değerlerinin artmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this thesis, datas which are chosen as a sample area of registration in implementation of development plans for improvement, land registers before and after the implementation, development rights which changes before the implementation and until today, changing ownership structure, with the help of satellite image, the situation before and after the development plans for improvement, the impacts on the the land value have been used. In the result of the thesis, some findings have been acquired. First is that development plans for improvement has a success on transformation from plots in joint ownership into plots in solely ownership. However, the transformation from plots plots in joint ownership into plots in solely ownership is not sufficient alone for the spatial transfromation of an area. Second is that the development rights and incentives after the implementation of development plans for improvement has helped to accelerate the spatial transformation process. Third is that after implementation of development plans for improvement in unauthorized subdivision areas land owners have stayed in the area. Fourth is that the transformation from plots plots in joint ownership into plots in solely ownership has affected on increase of land value in the area. Additionally, development rights and incentives after the transformation has helped to increase the land value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
İmar affı kanunları, Islah imar planları ve uygulamaları, Amnesty laws, Development plans and it’s implementations
Alıntı