Süreç Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altuncu, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Süreç; kaynakları kullanarak bir veya daha fazla girdiyi, müşteri için değer yaratan bir veya daha fazla çıktıya çeviren adımlar dizisidir. Süreç Yönetimi ise; süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan bir dizi faaliyetlerdir. Süreç Yönetimi; süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir. Bu çalışmada, Beko Elektronik’ de yürütülmüş olan “Numune Teslimat Süreci” irdelenmiş ve mevcut süreç iyileştirilmiştir. Mevcut süreç ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiş, aksayan noktaları bulunmuş ve yeni bir süreç oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda da eski süreçden yeni sürece geçişle oluşan iyileştirme, tablo halinde sayısal değerlerle ortaya konmuştur.
Process is series of steps which converts one or more inputs into value added outputs for the customers by utilizing available resources. Process management is series of activities that ensure the continuous monitoring, control and the improvement of the processes. Process management is a cycle which includes the design, continuous monitoring to meet or exceed customer requirements, control, analysis of the process and the improvements to the process. Finally, thesis focuses on a case study of sample delivery process improvement which was conducted at Beko Electronics™. Current sample delivery process is thoroughly analyzed, disconnect points are identified and a new process is developed. Improvements accomplished through transitioning from the old process to this new developed process are demonstrated by tabulated numerical results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Süreç, Süreç Yönetimi, Process, Process Management
Alıntı