Mimarlık Ve Otomobil “sınırları Her An Değişen Mekan”

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tulay, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, mimarlığın sınırlarını, insanın otomobille ve kentle kurduğu ilişkiler doğrultusunda genişletilmeyi önererek, mimarlık tanımları ve anlamları üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İnsan ve otomobil arasındaki ilişkinin, insanın mimarlıkla ve kentle olan ilişkisine etkileri tartışılmış, otomobilin sahip olduğu anlamlar bütünü ve insan yaşantısına getirdiği yeniliklerle mimarlığın temel belirleyicilerinden biri olduğu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, bir taraftan insan yaşamına ait dinamikler mimarlık ve kent olgusu üzerinden irdelenirken, bir taraftan da insan yaşantısı üzerinde önemli değişikliklere neden olan otomobilin, mimarlık ve kentle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Otomobil, yol ve kent ilişkisi, farklı açılardan ele alınarak, otomobilin mimarlık ve insanlık adına harekete getirdiği özgürlükten bahsedilmiştir. Otomobilin, mimarlık adına üzerinde önemle durulması gereken temel bir belirleyici olduğu tartışılırken, aynı zamanda otomobilden mimarlığın dışında bir öğeden çok, mimarlığın bir parçası olarak behsedilmesi gerekliliği üzerine yeni bir tartışma düzlemi oluşturmaya çalışılmıştır.
This study aims to bring in a new point of view on architectural definitions and their meanings, through expanding the boundaries of architecture influence in connection with human’s relations with automobile and city. The impacts of the relation between human and automobile on human’s relation between architecture and city have been examined; automobile, being one the fundamental determinants of architecture via the integrity of its meanings and its innovations brought in human life, has been stressed. In this study, while dynamics of human life have being studied through architecture and city concepts, also the relation of automobile, which causes significant changes in human life, with architecture and city has been analyzed. Through examining the relation between automobile, road and city from various aspects, the freedom that has been activated by automobile for the benefit of architecture and humanity is mentioned. While scrutinizing that automobile is a fundamental determinant of high significance to architecture, at the same time it is discussed that automobile should be considered as a part of architecture, more than as a distinct element apart from architecture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Otomobil, Kent, Yol, İnsan, Architecture, Automobile, City, Road, Human
Alıntı