Karayolu-demiryolu Geçitlerinin Planlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Deniz, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada hemzemin geçitlerin planlanması ve karayolu ve demiryolu trafiğinin birbirinden ayırılması incelenmiştir. Öncelikle hemzemin geçitlerin bileşenleri, Avustralya, Japonya, ABD ve diğer ülkelerin örnekleriyle tanıtılmıştır. Daha sonra ABD’den, değişik hemzemin geçit türleri için tasarım ve işletme örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde hemzemin geçitler ve hemzemin geçitlerde yapılacak değişiklikler için maliyet fayda analizleri, ABD ve Almanya örnekleriyle incelenmiştir. Bu bölüm iki farklı problem olarak ele alınmıştır. Birinci problemde korumasız hemzemin geçidin, bariyerli hemzemin geçide çevrilemsi problemi yüzeysel olarak incelenmiş fakat gerekli istatistiki verilerin olmaması nedeniyle TCDD ağı için sonuçlara ulaşılamamıştır. İkinci problemde hemzemin geçit yerine alt/üst geçit çözümünün tercih edilmesi değerlendirilmiştir. Değerlendirme için kuyruk analizi kullanılmıştır. Bu amaçla, ileride TCDD ağında yapılabilecek olası projelere yardımı olabilecek bir saha çalışması Ankara’da yapılmıştır.
In this study, planning of the level crossings is evaluated and separating highway traffic from railway traffic is evaluated. First, general components of the level crossings are introduced with the examples from Australia, Japan, USA and some other countries. Then designing and operating examples from USA for different level crossings are introduced. In the fourth chapter cost benefit analysis of level crossings and level crossing improvements are evaluated with the examples from USA and Germany. This chapter is evaluated as two different problems. In the first problem, turning an unprotected level crossing to a level crossing with barrier problem is slightly evaluated but the conclusions for TCDD rail network couldn’t be done because of the missing statistical data. In the second problem, choosing overpass/underpass in order to level crossing is evaluated. For the evaluation, queue analyse is used. For this purpose, a field work for the second problem is done in Ankara, which can be useful for possible future projects in TCDD network.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hemzemin geçit, Kuyruk analizi, Fayda maliyet oranı, Level crossing, Queue analyse, Benefit cost ratio
Alıntı