İstanbul Kenti’nde Arazi Kullanımının Hava Fotoğrafları Ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Tarihsel Dönemlerde İncelenmesi Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelikoyan, T. Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Kentinin 4 farklı döneme ait arazi kullanımına ilişkin bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu dönemler 2000, 1987/88, 1965 ve 1940’lar olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede özellikle 1965 ve 1940’lar için hava fotoğraflarının elde edilebilirliği belirleyici olmuştur. Dönemler arasındaki değişim incelenmiş olup, geometrik ve tematik sonuçlar doğruluklarıyla ortaya konmuştur. Temel veri olarak IKONOS, IRS 1C/D, KVR ve KFA-1000 uydu görüntülerinin yanında hava fotoğrafları ve topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Ek veriler ise şehir planları, sayısal arazi modeli, ortofotolar, jeoloji haritası ve şehir ulaşım planlarından oluşmaktadır. Tüm veriler 30o dilim orta meridyeni ve 3o dilim genişliği ile tanımlı UTM sisteminde referanslandırılmıştır. Her bir dönem için detaylar çizgi ve alan tabakaları olarak sayısallaştırılmış ve coğrafi bilgi sistemine aktarılmıştır. Elde edilen sonuçların kalite kontrolu yapılmış olup, sonuçların ölçeğe bağlı olarak yeterli doğruluğa sahip oldukları saptanmıştır.
In this study, an information system is established on landuse in 4 different time zones for the city of İstanbul. This time zones are selected as the years 2000, 1987/88, 1965 and 1940’ies. By this selection, especially for 1965 and 1940’ies, the reachability of aerial imagery was the most important parameter. The landuse change has been detected between the time zones with their both geometric and thematic accuracies. As basic data aerial imagery and topographical maps have been used as well as satellite imagery from IKONOS, IRS 1C/D, KVR ve KFA-1000. Additional data consists of city plans, digital elevation models, orthophotos, geological maps and city transportation plan. All the data have been georeferenced onto the UTM 3 o with 30o middle meridian. Details have been digitized on line layer and polygon layer and transported to a geographical information system for every time zones. Data quality for the results has been investigated and it is derived that the results are enough accurate according to the scale of the study.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Arazi kullanımı, Coğrafi bilgi sistemleri, Konumsal doğruluk, Tematik doğruluk, Landuse, Geographical information system, spatial accuracy, thematic accuracy
Alıntı