Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakır Kazanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Akkaş, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Palu (Elazığ) yöresinden elde edilen oksitli bakır cevherinden hidrometalurjik yöntemler kullanılarak bakır üretiminin koşulları incelenmiştir. Temel olarak malahit minerali [Cu2(OH)CO3] yapısındaki cevherin ilk olarak kimyasal analizi ve karakterizasyonu yapılmış, daha sonra liç yöntemi ile çözümlendirme şartları incelenmiştir. Cevherden bakırın çözeltiye alınması şartlarını belirlemek üzere asit konsantrasyonu, çözümlendirme süresi, karıştırma hızı ve katı/sıvı oranı incelenen parametrelerdir. Ayrıca bakırın çözeltiye geçme verimiyle birlikte çözümlendirme sonrasında cevherde bulunan demirin davranışı da tespit edilmiştir. Çözümlendirme çalışmalarından sonra sementasyon deneyleri yapılmıştır. Liç prosesi ile tespit edilen optimum koşullar ile hazırlanan bakır içeren çözelti ile sementasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerde, stokiometrik demir ilave miktarı ve süre incelenen parametrelerdir. Daha sonraki aşamada, bakır iyonları içeren çözeltinin elektrolitik kazanıma hazır hale getirilmesi amacı ile solvent ekstraksiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Optimum şartları belirlemek üzere, organik-çözelti hacim oranı, pH ve yükleme sıyırma aşamalarının kademe sayısı gibi parametreler incelenmiştir.
In this study, conditions of copper production from oxide copper ores obtained from Palu (Elazığ) region were carried out. Initially chemical analysis and characterization of ores which were in the form of malahite [Cu2(OH)CO3] were studied, then leaching conditions were investigated. Leaching conditions of copper were carried out by investigating the parameters such as acid concentration, leaching time, stirring rate and solid / liquid ratio. Furthermore behavior of iron was determined after the leaching as well as efficiency of copper extraction. After acquiring leach solution which contains copper ions, cementation experiments were carried out. In this study, parameters like stoichiometric amount of iron and time were investigated. Moreover, solvent extraction experiments were carried out. In order to determine the optimum conditions, parameters such as organic – solution volume ratio, pH and number of steps in stripping stage were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
bakır, bakır üretimi, malahit, liç, sementasyon, solvent ekstraksiyon, copper, copper production, malahite, leach, cementation, solvent extraction
Alıntı