Siklohekzanon-formaldehit Reçinesinin Karbazol-9-karbonil Klorür İle Modifikasyonu Ve Polimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hocaoğlu, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, siklohekzanon-formaldehit (CF) reçinesi üretilmiş, karbazol(Cz)-9-karbonil klorür ile hidroksil guruplarından Siklohekzanon-Formaldehit Reçinesi (CF) modifiye edilmiştir. Elde edilen komonomerin (CF /Cz-9-karbonil klorür) döngülü voltamogram ile elektrokimyasal polimerizasyonu yapılmış ve karbazol modifiye, floresans özellikli siklohekzanon-formaldehit reçinesinin seryum (IV) amonyum nitrat (CAN) varlığında oksidatif polimerizasyonu incelenmiştir. Oluşan ürünlerin özellikleri karbazol’ün homopolimeri ve sentezlenen reçinelerin kopolimerleri ile karşılaştırılmıştır. Polimerizasyon verimine başlatıcı konsantrasyonu ve reçine konsantrasyonunun etkisi araştırılmıştır. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu FT-IR, UV- visible, floresans, elektrokimyasal empedans spektrofotometrik(EIS), 4 nokta prop katı iletkenlik , SEM, spektroelektrokimyasal ölçüm yöntemleri ile yapılmış,Tm, iyonizasyon potansiyeli, band aralığı, elektron ilgisi, spesifik kapasitans, çift tabaka kapasitans, doplanma derecesi ve faz açısı, Cz homopolimeri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
In this study, cyclohexanone-formaldehyde(CF) resin has been produced, the cyclohexanon-formaldehyde (CF) resin from the groups of carbazol (Cz)-9-carbonil chloride and hydroxyl groups has been modified. The commonomerine (Cz/ CF-R) obtained has been subjected to electrochemical polymerization by cyclic voltammogram and the carbazol modified CF-Resin has been examined in oxidative polymerization in the presence of cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) with fluorescence characteristic. The chracterization of products formed have been compared with homopolymers of the Carbazol and copolymers of the synthized resins.The beginner concentration to polymerization output and the effect of the resin concentration has been researched. The characterization of the products obtained has been done by UV-visible, NMR, FT-IR and fluorescent spectrofotometric measurements, DSC, SEM analyses and 4 point probe solid conductivity, cyclic voltammogram, impedance, photoconductivity ,Tm , iyonization potantial, band gap, phase angle, double layer capacitance, specific capacitance, doping degree, electron affinity has been examined in comparison to Cz homopolymers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Karbazol, floresans, ketonik reçine, empedans, döngülü voltamogram, Carbazol, fluorescence, ketonic resin, redox polimerization, impedance, cyclic voltammogram
Alıntı