Baraj Yıkılmaları Nedeniyle Oluşacak Su Baskınlarının İzlenmesi Ve Cbs Yardımıyla Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayraktar, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, risk analizi ve risk haritalalarının oluşturulması için Alibeyköy Barajı incelenmiştir. Bugün baraj, şehrin içinde yer almaktadır ve yoğun bir yerleşim alanı ile çevrilmiş durumdadır. Bu nedenle yıkılması durumunda bu baraj, çevresindeki alan üzerinde çok büyük boyutlarda zarara sebebiyet verebilir. Yıkılma senaryosu olarak barajın gövdesi üzerinden su aştığı düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağlanan sayısal haritalar yardımıyla ArcView CBS yazılımı içerisinde oluşturulan SYM üzerinden kesit verileri alınmış ve bu kesitler nümerik model için giriş verisi olarak kullanılmıştır. Risk haritası üretilmiş ve olası felaketin etkileri, CBS teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada görülmüştür ki; Coğrafi Bilgi Sistemleri, risk haritası üretilmesinde yaygın biçimde ve başarılı olarak kullanılabilir. Ülke genelindeki bütün barajlar için bir “Erken Uyarı Sistemi”nin kurulmasının maliyetinin, sadece bir barajın yıkılmasındaki zararlardan daha düşük olacağı söylenebilir. Bu nedenle, bu işlemler bütün barajlar için yapılmalıdır.
In this study, Alibeykoy Dam is researched for risk analysis and risk maps. Today the dam’s location is in the urban area and it is surrounded by dense residence areas. Therefore, failure of this dam might cause huge damages on the surrounding area. The “flood” over the dam body was thought as the scenario. The cross-section data was obtained from the DEM, created in ArcView GIS by using the digital maps provided by Istanbul Municipality and these cross-section information were used as the input data for the numeric models. Flood risk map of Alibeyköy Dam was produced and the effects of probable disaster were pointed out by using GIS techniques. In this study, it was shown that Geographical Information Systems can be used in risk map production widely and prosperously. It can be said that the cost of establishing an “emergency warning system” to the all dams in the country will be less than the damages of only one dam’s failure. Therefore, these processes should be done for all dams.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Baraj Yıkılmaları, Risk, Geographical Information Systems (GIS), Dam Break, Risk
Alıntı