Modern Tünelcilikte Jeodezik Çalışmaların Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-08-26
Yazarlar
Ademoğlu, Yelda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Modern tünelcilikte jeodezik çalışmaların yönetimi kapsamında tünelcilik kavramı ve günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan tünel açma metotları, tünel yapım aşamaları ve jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri; proje gereksinimlerine bağlı olarak bu görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak ölçme yöntemlerinin seçilmesi ve aletlendirme planlarının hazırlanması; tünel jeodezik alt yapısının oluşturulması ve jeodezik kontrol ağının tasarlanması; tünel yapımı başlamadan önce tünel içi jeodezik kontrol ağının tasarımı ve ön analizinin gerekliliği, tünel çalışmalarında söz konusu olan sistematik hataların neler olduğu ve nasıl elimine edilebileceği incelenmiştir. Yukarıda bahsedilen ve tünel jeodezik yapısını oluşturan temel konular incelendikten sonra modern tünelcilik olarak tanımlanabilecek NATM ve TBM metotları kullanılarak gerçekleştirilen tünel projelerinde söz konusu imalat çalışmaları ve bu çalışmaların jeodezik yöntemleri değerlendirilmiştir. İstanbul ölçeğinde önemli bir proje olması ve Türkiye’de yakın bir zamanda kullanımına başlanan tam cepheli mekanize tünel açma metodu olan TBM metodu kullanılması nedeniyle Kadıköy – Kartal Metro İnşaatı Projesi, uygulama örneği olarak değerlendirilmiştir. Projenin jeodezik yönetiminde kullanılan metotlar ve karşılaşılan sorunlar anlatılmıştır.
In the scope of management of geodetic works in modern tunelling, the concept of tunelling and the methods being used widely, the stages of tunnel construction and the tasks of geodesy and photogrammetry engineers; in order to achieve these tasks chosing measurement methods and prepairing instrumentation plans according to project requirements; design and development of geodetic infrastrucutre and control network, the importance of designing and testing of tunnel control network before the construction, the error sources effects the tunnel measurement works and elimination methods of these effects are researched and analyzed. The subject mentioned above which constitute the geodetic infrastructure of tunnel projects also construction works of tunnel projects are used in modern tunnelling methods as NATM and TBM methods. The geodetic management of these construction works are analyzed. The two vital subjects of tunnel works, deformation measurements and quality assesment quality control measurements are investigated. Because of an important project in the scale of İstanbul and the usage of full face mechanic tunnel boring (TBM) technique started to use in recently in Turkey, Kadıköy – Kartal Metro Construction Project is analyzed as case study. The method used in order to geodetic management of the project and encountered difficulties are explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Tünel Ölçmeleri, NATM, TBM, Tunnel Measurements, NATM, TBM
Alıntı