Kentsel Mekan Zenginliğinin Kaos Teorisi Ve Fraktal Geometri Kullanılarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, H.serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kentlerin gelişimi planlı gelişme ve zaman içinde kendiliğinden gelişme olmak üzere birbirinden farklı iki süreç izleyebilmektedir. Bu farklı gelişim süreçlerin sonuçlarından biri de kentsel mekanın fiziksel yapısında görülen farklılaşmadır. Mekan ve mekanı oluşturan fiziksel öğeler kullanıcıyı yönlendirme, aktiviteleri destekleme veya farklı alternatifler sunarak kentsel yaşamı etkilemektedirler. Kaos teorisi kompleks, açık sistemlerin açıklanmasına yardımcı olurken fraktal geometri yöntemi biçimsel farklılıklardan bağımsız olarak karmaşıklık derecesini ölçerken, mekan öğeleri arasındaki etkileşimler ve oluşum sürecinin de değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada “Kaos Teorisi” ve “Fraktal geometri” görüşleri ve “Kutu Sayma” yönteminden faydalanılarak kentsel mekanın fiziksel yapısının incelenmiştir.Planlı olarak ve kendiliğinden gelişen kentlerin fiziksel yapıları arasında farklılık olduğu ve bu farklılığın matematik ve geometrik yöntemler kullanılarak değerlendirilebileceği görülmüştür. Kentlerin fraktal boyutu, fraktal hiyerarşisi ve fraktal oluşum süreci olmak üzere üç farklı özelliği olduğu belirlenmiştir.
Development of the cities can be identified in two main section as planned and self developing. One of the results of this development process is the differentation in the physical structure of the cities. Elements that makes physical environment effects urban life by means of supporting and restricting users behaviours and create alternatives. Chaos theory and fractal geometry gives reliable base for understanding the different urban spaces. Chaos theory helps for understanding the open complex systems, while fractal geometry determines the complexity level of morphological differentiation and interrelation between space elements, evaluating its becoming process.In this study the physical structures of cities were analysed by using “Chaos Theory” and “Fractal Geometry” ideas and Box counting method. It was seen that there are differences in additionto this, they can be calculated and evaluated by using mathematical methods. Cities have three components like “Fractal Dimension”, “Fractal hierarchy” and “Fractal Evolution”
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kaos, Fraktal, Kutu Sayma Yöntemi, Kompleks Sistemler, Urban, Chaos, Fractal, Box Counting Methods, Complex Systems
Alıntı