Toplam Kalite Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yeşilbayır, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kalite kavramı, globalleşen dünyanın endüstri ve sosyal hayat içinde en çok kullandığı kavramlarından biri haline gelmiştir. Sistem içinde kalite, gelişmeleri tanımlayan bir kavram özelliği taşıdığı için bu çalışma, kalitenin yönetim sistemleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Gelişen dünyada ulusal veya uluslararası Pazar arayışları ve daha iyi rekabet mücadelesi verebilmek için, ürün ve süreç kalitesinin öne çıkarıldığı yönetim sistemlerini de yeniden tanımlama gereği ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemlerinin öteden beri kurumsal yapı içinde kullandıkları “kalite” sözcüğü, yeni gelişmelerin ve arayışların belirleyen unsuru konumuna gelmiştir. Kalite kavramının iş dünyasında ortaya koyduğu birikim ve Japonya’daki başarılı uygulamalar her alanda hayata geçirilmeye çalışılan “Toplam Kalite Yönetimi” felsefesini doğurdu ve bütün dünyada hızlı bir yayılma gösterdi. Klasik yönetim anlayışlarından Toplam Kalite Yönetimi’ne gelinen süreç içinde işletme ve organizasyonlar; Kalite Muayene, Kalite Kontrol, Toplam Kalite, Toplam Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi gibi yönetim anlayışları ile tanıştı. ISO 9001 Kalite Sistemi Standartları ile birlikte Toplam Kalite Yönetimi, her ölçekteki kuruluş için uygulanabilir ve gelişmeye açık yönetim modeli olma özelliğini kazanmıştır. Son on yıl içerisinde Toplam Kalite Yönetimi, tüm üretim süreçlerinde kayda değer uygulamalar ortaya koyduğu görülmüştür.
Quality is one of the important concepts within industrial and social life of the global world having an effect of nearly all aspect of the organization from management to product servising. The term quality is now an important concept in defining new developments and improvements within the systems. This study examines the effect of quality in management systems. It has been vital to redefine the management systems which will promote process and product quality for a better competitiveness in national as well as international market sharing. It is well known today that the effect of quality in business has created a new philosophy called “total quality management”. This philosophy has spread out rapitly in all over the world due to succesfull applications of Japaness. Total quality management has introduced several new approaches and understanding in traditional quality functions such as inspection, statistical quality control, total quality control, quality assurance etc. As a result of systematic quality improments, standartization became necessary to keep track of quality problems. This has created ISO 9001 quality assurance standarts. With this standarts, total quality management became applicable in nearly all type of business. There has been remarkable applications and succesfull implemantations of total quality management in manufacturing processes within the last decade.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Quality, Total Quality Management
Alıntı