İki Farklı Saf Kültür Ve Aktif Çamur Üzerinde Triklosan Toksisitesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-17
Yazarlar
Görenoğlu, Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki farklı saf kültür ve aktif çamur üzerinde Triklosan toksisitesi incelenmiştir. Aktif çamur OTH deneylerinde 6 mg/L Triclosan (TCS) deney konsantrasyonunun, lipit sentezini inhibe ederek yarışmasız inhibisyona (non-competetive) yol açtığı gözlemlenirken 0,8 mg/L konsantrasyonda herhangi bir inhibisyon etkisi görülmemiştir. TCS’nin Vibrio fischeri üzerindeki toksik etkisinin göstergesi olarak EC50 değeri 0,67 mg/L olarak saptanmıştır. Bu değer algal büyüme inhibisyonu testiyle, bir tatlı su algi olan Pseudokirchneriella subcapitata için 7,74 µg/L bulunmuştur. Doğrudan fotoliz sonucunda V. fischeri için EC50 değeri 1,29 mg/L’ye yükselmiştir. LC-MS/MS ile yapılan ölçüm sonucuna göre 3 saat UV ışınına maruz bırakılan TCS’nin % 40 oranında parçalandığı ile tespit edilmiş ve böylece, EC50 değerindeki yükselme TCS konsantrasyonunun azalması ile açıklanabilmiştir. İndirekt fotolizde ise (hümik madde varlığında) foto-parçalanma direkt fotolize göre biraz daha fazla gerçekleşmiş ve V. fischeri için EC50 değeri 1,37 mg/L’ye yükselmiştir. P. subcapitata için ise doğrudan fotoliz sonrası EC50 değeri 8,70 µg/L olarak bulunmuştur. Bunlara ek olarak TCS’ nin sinerjistik toksik etkisi, bakteri direncine yol açma olasılığı ve endokrin bozucu etkileri sucul ortam komüniteleri için detaylı biçimde incelenmelidir.
In this study triclosan toxicity was determined on two pure culture and activated sludge. The experimental results indicated that triclosan shows non-competitive inhibition effect to the heterotrophic biomass at concentrations around 6.0 mg/L probably by inhibiting lipid synthesis and almost no effect was observed at a Triclosan (TCS) concentration of 0.8 mg/L. The EC50 concentration for 15-min bacterial luminescence bioassays was determined as 0.67 mg/L whereas the EC50 value for algal growth inhibition for freshwater algae was 7.74 μg/L. Moreover, the effect of direct and indirect photolysis on the toxicity of triclosan was studied in the absence and presence of humic substances, respectively. The EC50 value for Vibrio fischeri after photodegradation was 1.29 mg/L and the LC-MS/MS measurements where 40% decrease in the signal intensity of TCS was observed indicated that the increase in the EC50 is due to the decrease in TCS concentration. After indirect photolysis (presence of humic substance) the EC50 value was further increased to 1.37 mg/L suggesting that photolysis will be an important process for detoxification of TCS in natural waters. The EC50 value for Pseudokirchneriella subcapitata after direct photolysis of triclosan was found as 8.40 μg/L. In addition, other effects of TCS such as a synergistic toxic effect, building of bacterial resistance and endocrine disrupting effects should be thoroghly studied in order to establish its effect on aquaeous communities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Triclosan, Vibrio fischeri, Pseudokirchneriella subcapitata, Aktif çamur, Fototoksisite, Direkt fotoliz, Indirekt fotoliz, LC-MS/MS, OTH, Triclosan, Vibrio fischeri, Pseudokirchneriella subcapitata, Activated sludge, Phototoxicity, Direct photolysis, Indirect photlysis, LC-MS/MS, OUR
Alıntı