Beyşehir Gölünün Hidrodinamik Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-05
Yazarlar
Mercan, Dilek Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Beyşehir Gölü’nün hidrodinamik modeli, ısı ve su dengesi kurulmuştur. Kurulan üç boyutlu hidrodinamik model; i)on yıllık kesintisiz bir dönem (1992-2001 su yılı), ii) en kurak bir yıllık dönem (2001 su yılı), iii) en sulak bir yıllık dönem (1996 su yılı), iv) ortalama bir yıllık dönem (1998 su yılı) olmak üzere dört ayrı durum için çalıştırılmıştır. Modelleme çalışmasında; DSİ’den meteoroloji, hidroloji ve batimetri verileri, EİE’den hidrolojik ve DMİ’den de meteorolojik veriler günlük olarak temin edilmiştir. Modele girdi olarak; rüzgar hızı, rüzgar yönü, kısa dalga radyasyonu, hava sıcaklığı, bulutluluk, nemlilik, hava basıncı, yağış, giriş / çıkış debileri günlük bazda ve gölün batimetrisi dijital olarak girilmiştir. Kurulan model yardımıyla, göldeki su hareketi ve bu su hareketlerine etki eden parametreler belirlenmiştir. Ayrıca gölde modellenen hidrodinamik olayların yıldan yıla değişimi ve gidişatı özetlenmiştir. Göl yönetiminde kısa dönemlere bakılması ekonomik ve daha basit olmasına rağmen döngüler gözönüne alındığında değişik hatalara sebep olmaktadır. Bu yüzden uzun döneme bakılarak yapılan modelleme ve göl yönetimi kısa döneme nazaran daha başarılı ve gerçekçi olmaktadır. Bu çalışmada uzun süreli modelleme kullanılmasıyla göl yönetimine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Ek A’da model sonuçlarını göstermek amacıyla simülasyon dosyaları ve bu dosyaların çalıştırılabilmesi için ücretsiz olan “quick time player” (iTunesSetup.exe) programının kurulum dosyası da eklenmiştir.
In this study the hydrodynamic model of Beysehir Lake, the heat and water balance, is established. The prepared three dimensional hydrodynamic model is run for four different cases; i) 10 years long uninterrupted period (1992-2001), ii) driest one year long period (2001), iii) the wettest one year long period (1996), iv) an average one year long period (1998). In the modeling study; the meteorological, hydrological and bathymetry data is provided by DSI whereas EIE delivered the hydrological data and DMI the meteorological data. As inputs for the model simulations; wind speed, wind direction, short wave radiation, air temperature, cloudiness, humidity, air pressure, precipitation, in and outflow discharges are considered in daily basis together with the digital bathymetry of the lake. With the help of the model, the water motions on the lake and the parameters affecting the water motion have been determined. Besides, the change of the hydrodynamic events on the annual basis has been summarized. Though the short term planning for lake management is more economical and simpler, it causes different errors considering the cycles. Therefore the long term modeling and lake management is more successful and realistic compared to short term planning. In this study, a new perspective is provided for the lake management with the help of long term modeling. Appendix A contains the simulation files to show the model results and the set up file of the free quick time player (iTunesSetup.exe)
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Hidrodinamik Model, Beyşehir Gölü, Göl Dengeleri, Hydrodynamics Modeling, Lake Beysehir, Lake Balance
Alıntı