Bilişim Sektöründe İş Geliştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İş geliştirme, şirketlerin ana amacı olan devamlılığını ve varlığını sürdürebilmeye hizmet eden anlayışların başında gelmektedir. Bu çalışmada, iş geliştirmenin kavram olarak neyi içerdiği ve hem işletmelerde hem de işletmenin içinde bulunduğu çevrenin bileşenlerinde nasıl bir katma değer yarattığı ortaya konmuştur. İş geliştirme kavramıyla çakışan kavramlara ve ilgili diğer kavramlara açıklık getirilmiş ve iş geliştirmenin tam olarak nereye oturtulması gerektiği açıklanmıştır. Bilişim sektörünün ülkemiz ve dünyadaki dinamiklerinin ve geçmişten günümüze kadar olan gelişiminin de ortaya konması suretiyle bilişim sektörünün önemine ve iş geliştirmenin sektör için önemine ve gerekliliğine dikkat çekilmiştir. İş geliştirmenin süreç olarak nasıl ele alınması gerektiği sorusuna cevap bulmak amacıyla bilişim sektörü için bir iş geliştirme metodolojisi yaratılmıştır. Metodoloji yardımıyla yaratılan iş geliştirme fikirlerinin sunulabilir bir iş haline dönüştürülmesinin daha kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.
Business Development is a concept, serving companies’ main targets regarding continuity and corporate existence. In this study, definition, scope of business development is covered, whereby differences are lighted in terms to prevent any misunderstanding or perplexity of definitions. Further, it is issued how business development creates added value to the company and its environmental components. Regarding the IT sector, by pointing out the dynamism and the continuous development from past to date in our country and globally, the importance of this sector and the must for business development within this sector are highlighted. To respond the question, how business development is to be handled as a process, a methodology for the IT sector is generated. With the help of this methodology, abstract business development ideas can be presented and transformed into concrete business easily and more effective.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
İş Geliştirme, İş Yaratma, Ürün Geliştirme, Bilişim Sektörü, Strateji, Business Development, Business Innovation, Product Development, Information Technologies, Strategy.
Alıntı