Konut Yerleşmelerinde Değişimin İrdelenmesi: İstanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-24
Yazarlar
Yenel, Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da kamu ve özel sektör gibi farklı konut üretim yolları ile 1922’den günümüze uygulanan ve uygulanmakta olan konut yerleşmeleri planlarının benzer ve farklı yönleri üzerinden bir değerlendirme yapılmış, süreç içerisinde gerçekleşen değişimler analiz edilmiş ve uygulanan/uygulanmakta olan konut planları ile ilgili oluşan durumlar ele alınmıştır. Değişimin izlenebilmesi için örneklem sayısının geniş tutulması, yıl aralığının fazla olması ve farklı üreticilere ait konut yerleşmelerinin seçilmesi göz önünde bulundurulmuştur. İstanbul kentinde uygulanan ve uygulanmakta olan konutların biçimi birbirinden farklılık gösterse de, konut planlarının belirli plan tipolojileri üzerinden tasarlanarak uygulandığı anlaşılmıştır. Yapılan analizleri literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, konut yerleşmelerinde üreticisinden bağımsız olarak benzer yapıda konut içi planlaması ile bir standartlaşmanın oluştuğu sonucuna varılmıştır.
This paper focuses on the different production methods practiced in İstanbul by both private and public enterprises from 1922 until today, it also assesses housing establishment plans in terms of similarity and difference, analyzes the changes that occurred during this process and touches upon various circumstances concerning planning. In order to better observe the transformation a broad year gap was used, alongside picking housing establishments constructed by different enterprises. It has been observed that, although İstanbul s housing is diverse in structure, the housing plans are based on specific typologies. When analysis is compared with technical literature, it is concluded that the housings independent from their manufacturers, have become standardized in terms of interior design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Değişim, konut yerleşmeleri, plan organizasyonu, tipoloji, Change, housing establishments, plan organizing, typology
Alıntı