Türk İnşaat Sektöründe Orta Ölçekli Yüklenici Firmalarda Kilit Personel Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Bekdik, Baris
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ekonomiye büyük etkileri olan diğer sektörlerin de hareketlenmesini sağlaması nedeniyle lokomotif sektör olarak kabul edilir. İnşaat üretimi diğer sektörlerden farklılaşan üretim özellikleri ve bunların sektör yapısına olan etkileri nedeniyle de ayrı değerlendirilmeyi hak eder. Büyük kaynaklar kullanılarak, nesiller boyunca kullanılacak şekilde üretim yapılan inşaat sektörünün en önemli ayırt edici özelliği emek yoğun bir sektör olması ve bunun getirdiği özel koşullardır. İnşaat üretimi, karmaşık yapısı ve değişik uzmanlık alanlarını içinde barındırması nedeniyle çok iyi planlamayı, üst düzey bir organizasyonu, etkin sevk ve idareyi zorunlu kılar. Müşterinin istekleri doğrultusunda inşaat sürecine katılan tüm tarafların birbiriyle uyum içinde çalışmasını düzenleyen, üretim sürecinin tamamını planlayan, imalatın her aşamasına yön veren ve kontrolünü gerçekleştiren, üretimin zamanında, istenilen kalitede ve bütçesinde tamamlanmasında, hangi firma ya da tarafın bünyesi dahilinde faaliyet gösterirlerse göstersin, kilit yöneticiler büyük rol oynamaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inşaat sektörü zaman içersinde teknolojik gelişmeler ve makineleşme alanlarında büyük değişimler göstermiş yalnız insanın sahip olduğu anahtar rol hep aynı kalmıştır. Bu çalışma, inşaat üretimini oluşturan malzeme yönetimi, makine-ekipman yönetimi, para yönetimi, işgücü yönetimi ve tüm unsurları bir araya getiren kilit konumdaki inşaat yöneticilerini merkez almaktadır. Konu, ilgili literatür ile beraber irdelenmekte, sektörün yapısını ve sektörde faaliyette bulunan şirketlerin işleyişlerini, daha iyi anlamak adına, ilgili alan çalışması ile desteklenmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmaların, üstlendikleri projelerin başarıya ulaşmasında anahtar rol oynayan yönetici kilit personeline bakış açısı, onları işe alım şekilleri, onlara firma içi ve mesleki eğitim sağlamaları, sundukları ayrıcalıklar bu alan çalışmasında konu edilmiştir.
The construction sector is accepted as a locomotive sector in both developed and developing countries due to its great contribution to economy and its capacity to activate other sectors. The construction sector also deserves special evaluation regarding its production properties differentiated from other sectors. The most distinctive feature of the construction sector is the involvement of a substantial amount of labor and a great number of resources to produce structures to be used for generations. Construction production requires perfect planning, high level of organization and efficient leading and management because of its complexity and involvement of different expertise fields. Key managers, regardless of the company which they work for, play an important role in providing harmony between the parties involved in construction, in planning the entire construction process, leading and controlling all levels of construction and in completing the project on schedule, within the planned budget and desired quality. As all over the world, in Turkey too the construction sector has experienced noticeable change in terms of new technologies and increasing mechanization of various tasks. However the key role that man plays remains the same. The focus of this thesis is construction managers’ key role in administering the elements constituting construction. These elements can be material, machinery, money, men and management. The topic is studied and supported by related literature and a survey aiming to understand better the structure of the sector and the companies operating within it. The key personnel management in middle size contractor companies operating in Turkey is taken into consideration and their recruitment methods, education and treatment within the company is examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Yapi isleri, personel yonetimi, KOBI, Construction works, personnel management, SMSE
Alıntı