Temperli Otomobil Camlarında Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Otomotiv endüstrisinde kullanılan soda-kireç camlarının mekanik özellikleri eğme dayanımı testi, parçalanma testi ve sertlik testi ile tespit edilmiştir. Böylece soda-kireç camları için, farklı süre ve farklı soğutma basınçları göz önünde bulundurularak, test örnekleri üzerinden parçalanma davranışları incelenmiş, eğme dayanımları ve sertlikleri ölçülmüş, değişimleri gözlenmiştir. Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 3,2 mm ve 4,0 mm kalınlığa sahip camlar yukarıda belirtilen test metodlarıyla incelenmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda camlardan elde edilen değerler kullanılan temper fırını parametrelerine göre karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Temperleme esnasında cam içinde oluşan çekme ve basma kuvvetlerinin oluşturduğu kalıcı gerilimler artan ön-ısıtma süresi ve artan şoklama basıncına bağlı olarak eğme dayanımını arttırmıştır. Ön-ısıtma süresi ve artan şoklama basıncının oluşturduğu kalıcı gerilimler parçalanma sayısını da arttırmıştır. Kalıcı gerilimler sertliğinde artmasına katkıda bulunmuştur. Kalıcı gerilimlerin camın mekanik özelliklerini geliştirdiği saptanmıştır.
Mechanical properties of soda-lime glasses for automotive industry were investigated with bending test, fragmentation test and hardness test. According to different holding time and different air cooling pressure during tempering treatment for soda-lime glasses, the behaviour of fragmentation, hardness and bending stress changes of the tempered glasses were studied. Two groups of glass specimens which have different thicknesses (3,2 mm and 4,0 mm) are examined by the test methods mentioned above. The test results of the glass specimens were analysed according to the parameters of tempering treatment. According to the conditions of tempering treatment, residual stress developed at the tempered glasses studied. As the result of increasing residual stress with increasing air cooling pressure and increasing holding time, bending stress, fragmentation parts and hardness increased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Eğme Dayanımı, Parçalanma, Sertlik, Temperleme, Bending Stress, Fragmentation, Hardness, Tempering
Alıntı