Nehir Ve Rezervuar Sedimantasyonu Ve Hec-6 Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mandev, Murat Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Nehirlerdeki sediment taşınımı sonucu yapılan tesislerin ekonomik ömrü azaldığı gibi, bu durum aynı zamanda tarımsal ekonomimizin en önemli üretim kaynaklarından birisi olan toprağın üst tabakasının yok olmasına da neden olmaktadır. Bunun doğal sonucudur ki çıplaklaşan ve çoraklaşan ülke topraklarında erozyon ve sedimentasyon olayları ile birlikte işlenebilir tarım arazilerinin yok olması ve çevre kirliliği sorunları da gündeme gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada rezervuar sedimantasyonu hesap analitik metodaları olan “minimum akış gücü metodu” ve “alan eksiltme metodları” yanında HEC-6 sayısal modeli incelenmiştir. Bir boyutlu, hareketli-sınırlı açık kanal akımı sayısal modeli olan HEC-6, pek de uzun olmayan bir sürede akarsu profillerinde oyulma ve/veya birikme sonucu meydana gelen değişiklikleri simule etmek ve önceden tahmin etmek amacıyla tasarımlanmıştır. Model performansı, mutlak yanılma paylarının ortalaması alınarak nicelendirilebilir. Kuşkusuz, en düşük ortalama yanılma değeri, en iyi performansı gösterir. Performans kalitesi, incelemeye-özgü özellikle tanımlanır ve büyük bir olasılıkla her çalışmaya göre değişecektir. Modelin performansının yeterli olduğunu ya da başka ayarlamalar gerektiğini ancak iyi bir mühendislik kararı belirleyecektir.
Sediment transportation in streams results both in reduced economical service life of a facility which is in operation and destruction of topsoil which is one of the most important production resources for national agricultural economy. As a natural outcome of erosion and sedimentation phenomena, lands have become barren and arid, ultimately resulting in the limited arable area and environmental pollution problems. This paper includes a study on HEC-6 numerical model further to “minimum flow tractive force” and “area reduction” analytical methods used for reservoir sedimentation calculations. HEC-6, being a single dimension numerical model for mobile-boundary open channel flow, is designed to simulate and predict changes in stream cross sections over a reasonably long period of time due to scouring and/or deposition. Model performencemay be quantified by computing the mean of the absolute values of error. Of course,the lower the mean value of error, the better the performance. Performance quality is defined by study specific characteristics and will differ from study to study. Good engineering judgment should be used to determine when the model’s performance is satisfactory or requires additional adjustment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Nehir ve rezervuar, sedimantasyon, analitik metodlar, HEC-6, River and reservoir, sedimentation, analytical methods, HEC-6
Alıntı