İnternet Ortamında Çoğulortam Destekli Cbs Uygulamaları Ve Jeodezik Altyapı (uygulama: Tarihi Eserlerin Dokümantasyonu)

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güney, Caner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilimsel çalışmalarla teknolojiler üretilmekte ve insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları da bu teknolojilerdendir. Geliştirilmelerindeki amaç, karar vericilerin ya da kullanıcıların, konumsal verilerden ve bu verilere adreslenmiş diğer verilerden etkin bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamaktır. Teknolojilerin doğru ve güvenilir kullanılabilmesi için, altyapıları gereksinimleri karşılayabilmelidir. Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının jeodezik altyapısı da konum verisidir. Kumkale ve Seddülbahir kalelerinin dokümantasyonlarının yapıldığı Seddülbahir-Kumkale Projesi’nde öncelikle Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarına jeodezik altlık oluşturacak, dört boyutlu konum verileri belirli bir jeodezik referans sisteminde toplanmış ve amaca uygun haritalar üretilmiştir. Üretilen bu haritalar ile arşivlerden elde edilen ve sayısal veri tabanlarında bulunan öznitelik bilgileri, bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak ilişkilendirilmiştir. Böylece veri grupları üzerinde sorgulamalar ve analizler yapılabilmektedir. Üretilen teknolojilerin insanlığa nasıl daha yararlı olacağı üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, projede geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının, kullanıcıları tarafından nasıl daha kolay ve verimli bir şekilde yönlendirilebileceği üzerine çalışılmış ve bir senaryo içerisinde geliştirilen çoğulortam uygulamaları ile sistemi desteklemek gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğer üretilen teknolojiyi sadece bir kişi ya da küçük bir grup kullanıyorsa, o teknolojinin insanoğluna yönelik olduğu tartışılır. Projede, üretilen bilgilerin ilgi duyan herkes ile paylaşılması için, geliştirilen sisteme internet üzerinden ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
The technology, which is created by the science, works for humanbeing. An application of Geographic Information System (GIS) is one of these kind of technologies. The purpose of developing GIS applications is to provide that the decision makers or end-users handle the spatial information and attributes, which is addressed on that spatial information, much more effectively. The infrastructure for these technologies should meet the requirements in order that technologies can work properly. The infrastructure of Geographic Information System applications is the spatial information. First of all, four dimensional spatial information was recorded and the maps produced based on these positions to generate geodetic infrastructure for Seddülbahir-Kumkale GIS application. The dynamic relations between the features of the produced maps and the data gathered from the achieves were created using by a GIS software. Thus, the queries and analyses can be realized using that system. The researches are carried on how the generated technologies could be more useful for humanbeing. In this context, some investigations made on how the users can orient the GIS applications developed in this project more user-friendly and efficiently. The solution is to support the GIS applications with multimedia tools which are designed within a scenario. If only one person or a small community uses the generated technology, it is discussable that technology is for humanbeing or not. Hence, someone who is interested in the information produced by the project can obtain that just using Internet.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemi, Çoğulortam, Jeodezi, Görselleştirme, GIS, Multimedia, Geodesy, Visualization, GPS
Alıntı