Kurumsal İtibar Yönetimi Aracı Olarak Firmaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Gökdağlı, Gül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilişim ve iletişim çağı olarak nitelendirilen çağımızda teknolojinin gelişimine bağlı olarak değişim de dünyanın dört bir yanında yaşanmaktadır. Kurumların günümüz ekonomik koşulları içersinde rekabette üstünlük sağlayıp rakipleri arasından farklılaşarak kendilerini göstermeleri için değişime açık olmaları ve yönetimde yeni yaklaşımları benimsemeleri gerekmektedir. Bu noktada “Kurumsal İtibar Yönetimi” kavramı ve itibarın yönetiminde iletişim çağına yönelik ortaya çıkan yeni araçlar ve uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu çalışmada Türkiye pazarındaki başlıca önemli firmaların kurumsal itibarlarını yönetmede ve devam ettirmede web sitelerinden nasıl yararlandıklarının ve bu amaçla web sitelerinin içeriğini ne şekilde yapılandırdıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada web sitelerindeki kurumsal itibar yönetim uygulamalarının nasıl yapıldığının ve web ortamının kurumsal itibar yönetimine katkılarının incelenmesi tasarlanmaktadır. Öncelikle Türkiye’deki firmaların web sitelerinin kurumsal itibar yönetim aracı olarak kullanımının mevcut durumunun tespit edilmesi ve bu sitelerden nasıl faydalanıldığının betimlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye pazarındaki başlıca önemli firmaların web sitelerini kurumsal yönetim aracı olarak kullanma durumlarında, çeşitli firma özellikleri açısından anlamlı bir ilişki ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusuna da cevap aranmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmında, Van Riel ve Fombrun’un (2007) kurumsal itibar ölçüm modeli olan RepTrak kriterlerinin ve kurumsal görsel kimlik kriterlerinin tema olarak kullanıldığı içerik analizi yöntemi yürütülmüştür. Anakütlesi ISO Türkiye’nin en büyük ilk 100 firması olan çalışmada, örneklem olarak ISO Türkiye’nin en büyük ilk 100 firmasının da web sitesi incelenip, tam sayım yapılmıştır. Çalışmada firmaların web sitelerinin içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve bu şekilde veri elde edilmiştir. İçerik analizinde; tema olarak akademik yazında bu tür çalışmalarda sıklıkla başvurulan Van Riel ve Fombrun’un (2007)’un kullandığı performans, ürünler/hizmetler, inovasyon, çalışma ortamı, yönetişim, kurumsal vatandaşlık, liderlik ve ek olarak kurumsal görsel kimlik kavramları incelenmektedir.
In our age, which is described as the age of information and communication, changes are occuring around the world with development of technology. Within today’s economic conditions, organizations should be receptive to changes and adopt new approaches about management to differentiate and have competitive advantage among their opponents. At this point, Corporate Reputation Management concept and new tools and applications intended for the era of communication are outstanding. Purpose of this study is examining how the leading companies in Turkey utilize and design the content of their web sites to manage and maintain their corporate reputation. This study aims examining how the applications about corporate reputation management are being designed and what they contribute to corporate reputation management. At first, determining the present situation of the firms in Turkey which use web sites as a management tool for corporate reputation and describing how they derive benefit from these web sites. Besides, this study aims to find out if a significant difference about some firm’s criterio occures in case of using web sites as a corporate management tool. In the application part of the study, content analyse method will be conducted which is based in RepTrak criteria of Van Riel and Fombrun’s (2007) Corporate Reputation Measurement Model and criteri of corporate visual identity, which are used as the theme of content analyse. The 100 large scaled firms are taken as an sample whose population is the most important firms in Turkish market. In this study it is planned to examine the web site’s contents with the content analyse method and collecting datas by this way. In the content analyse, Van Riel and Fombrun’s (2007) performance, products/services, innovation, work environment, governance, corporate citizenship, leadership concepts and corporate visual identity which are often referred in the academic studies are examined as the theme.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kurumsal itibar yönetimi, web siteleri, içerik analizi, Türkiye pazarı, Corporate reputation management, web sites, content analysis, Turkey market
Alıntı