Küçük Şehirlerde Turizm Potansiyeli Ve Assos Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Kerimoğlu, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Turizm yaunmlannın istihdama katkısı, döviz girdisi sağlaması, bölgesel ve yö resel alt yapının gelişimine öncülük etmesi, kalkınma çabalarını arttırma uğraşında bulunan gelişme yolundaki ülkeleri, bu sektöre önem vermeye yöneltmiştir. Ülkelerin bir çoğunda bulunan fiziksel, tarihi ve kültürel kaynaklar, ekonomik kalkınmayı müm kün kılabilecek stratejilerden biri olarak turizmin önerilmesine neden olmuştur. Son yıllarda, deniz-kum-güneş içerikli tatiller, yerini tarihi ve kültürel güzelliklerin görül mesinin ve yaşanabilmesinin ağırlık kazandığı tatillere bırakmaya başlamıştır. Bu du rumda önemli olan, turizm için önem taşıyan tarihi kaynakların, olumlu ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesidir. Ülkemiz kültür turizminin gelişebilmesi açısından, çok sayıda turizm kaynağına sahiptir. Bu kaynakların değerlendirilebilmesi, ülke ekonomisi ve tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Kültür turizmi açısından tarihi kentler büyük çekime sahiptir. Ülkemizde bir çok gelişmiş ülkeye oranla sayılan oldukça fazla olan, küçük tarihi turistik yörelerden, en doğru şekilde yararlanabilmek ve onan turizmimizde çok etkili elemanlar olarak kaza nabilmemiz için, Assos örneğini içeren bu tez hazırlanmıştır. Amaç, ülkemiz tarihi ve turistik yörelerinden birisi olan Assos'un turizm potansiyelini belirlemek, turizmin o- lumlu ve olumsuz sonuçiannı ve yöredeki turizm eğilimlerini yansıtıp, diğer benzer yörelere örnek ve yöredeki turistlere, işletmecilere ve halka kaynak oluşturabilmektir. Yörenin turizm çekiciliklerinin önemini vurgulayabilmek, küçük tarihi yörelere karşı artan ilginin sebeplerini belirlemek ve bunun ışığı aranda, diğer benzer yörelere gere ken önemin verilmesini sağlamaktır. Bu tez kapsamında, Assos'un tüm çekicilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yö renin turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ve sonuçlan yer almak tadır. 1. Bölüm'de, konuya giriş ve sorunun tanımlanması, 2. Bölüm'de, küçük turizm merkezleri ile ilgili Dünya'da ve Türkiye'de yapılmış olan turizm araştirmalan ile ilgili bilgiler, 3. Bölüm'de, yörenin doğal tarihi, sosyal ve kültürel özellikleri, 4. Bölüm'de, yöredeki mevcut turizm kaynaklanmn ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, 5. ve 6. Bölümlerde, yöredeki turistik eğilimleri belirlemeye yönelik analizler ve bu analiz lerin değerlendirilmesi yer almaktadır. 7. Bölüm sonuç ve değerlendirmeye ayrılmıştır. Kısaca doğal, kültürel potansiyelini uzun vadede, turizm pazarının eğilimlerine paralel olarak çekici kılabilen yöreler, turizmden daha çok pay alabilecek plansız geli şen turistik çevreleri yaratanlar ise, çevre sorunlarının tehlikeli boyutlan ile boğuşmak tan, yöre insanına çağdaş hizmetler veremeyeceklerdir.
A lot of country around the world; in order to use tourism efficiently, which brings an increasing income and importance, has developed different strategies. The most important strategy is to use places which have natural, historical and cultural values. Visitors wish to know and live the cultural values of a society in addition to utilize sun, sea and natural beauties of the surrounding. These kind of values can only be found in small historical places. Countries with historical values can get the necessary share and can efficiently use the tourism sector which is a good source of foreign currency. In Turkey, an important part of tourism resources consist of natural and cultural values. But unfortunately in offering these sources for use of tourists there are some deficiencies, although in Turkey the number of historical-touristic places is greater than it is in the countries which are able to use all of it's sources in maximum level. It is so clear that some serious mistakes had been made in introducing and marketing of Turkish Tourism. The competitiveness of the Turkish tourism has been reduced by expressing it only with sea-beaches-sun. Today, Turkey is a pleasant place for the travel agents that organise vacations including cultural trips in addition to sea, beaches and sun holiday. Turkey has a very rich cultural values which are from pre-historical times to today. In Turkey, through the history 15 different civilisation has existed. In addition to natural beauties Turkey has more than 10000 historical cities and more than 50000 archaeological research areas. This research named as "the tourism potential in small towns and an example Assos" has been prepared in order to figure out some strategies to improve the use of small historical places which are abundant all around the Turkey. Assos (Behramkale Village) has been taken as a case study in this research to show the effects of the right strategies on the tourism sector. This research can be supposed as a source in order to utilize the Assos area's tourism potential. In this research there exist the positive effects of the researches on the small places and tourism around the world. The aim of this research is to estimate the tourism potential of the Assos area, and find out the reasons for the increasing interest towards Assos, and to figure out positive and negative effects of this interest. The objective of the research to become a source for similar tourism researches, people around the Assos, and for tourists and touristic organisations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Assos, Assos , Çanakkale-Behramkale, Turizm potansiyeli, Canakkale-Behramkale, Tourism potential
Alıntı