Kentsel Dönüşümün Uygulama Bölgesi Dinamiklerine Ve Taşınmaz Değerine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-16
Yazarlar
Uçar, Celalettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, istatistiki analiz yöntemi ile Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri’nin bölge dinamikleri ve taşınmaz değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fatih (Balat ve Neslişah Mahalleleri), Küçükçekmece (Halkalı) ve Taksim (Tarlabaşı) kentsel dönüşüm projeleri örnek çalışma alanları olarak seçilmiştir. Dönüşüm öncesi ve sonrasına ait rayiç değerlerinin güncelleştirilmesiyle frekans dağılımlar elde edilmiş, frekans dağılımların istatistiki analizleri ile kentsel dönüşüm faaliyetlerinin taşınmaz değeri üzerindeki etkileri matematiksel olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerinin taşınmaz değerleri üzerinde artış etkisi gösterdiği ve kent dinamikleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, the effects of urban transformation to the dynamics and immovable property of application areas have been analyzed through the statistical method. The urban transformation projects of Fatih (Balat and Neslisah Neighborhoods, Kucukcekmece (Halkali) and Taksim (Tarlabasi) districts were chosen as the research samples of the study. Frequency distributions were figured out by updating the current beforehand and afterward values of transformation and then statistical analyses of frequency distributions were used as a tool of mathematical research for examining the effects of urban transformation applications on immovable properties. As a result, it is observed that Urban Transformation Applications have a rising effect on immovable properties, and a positive effect on urban dynamics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kentsel Dönüşüm, Taşınmaz Değerleme, Rayiç Değer, Urban Transformation, Immovable Property, Current Values.
Alıntı