Mevcut Bir Betonarme Yapının Deprem Yönetmeliği 1997’ye Göre Kontrolü Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sulku, Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut bir betonarme yapının 1997 Deprem Yönetmeliği’ne göre kontrolü ve güçlendirilmesi konusu irdelenmiştir. Mevcut yapının TS 498’de verilen yüklere göre zati ağırlığı ve hareketli yükleri hesaplanmış, Sap 2000N sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak üç boyutlu modellemesi yapılmıştır. Yapının deprem yükleri etkisindeki davranışını incelemek için yeni deprem yönetmeliğinde anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre deprem kuvvetleri ve ek dış merkezlik etkisi sonucu oluşan momentler hesaplanmıştır. Göreli kat ötelemelerinin kontrolünde yapının rijitliğinin arttırılması gerektiği görülmüştür. Bu nedenle mevcut yapıya her iki doğrultuda rijitliği arttırıcı perdeler ve radye temel plakları eklenerek güçlendirilen yapının her katının ağırlığı tekrar hesaplanmıştır ve yeniden dinamik analiz yapılmıştır. Bunun sonucunda bulunan yeni periyodlar kullanılarak, yeni deprem yükleri ve ek dış merkezlik momentleri hesaplanmıştır. Bu yükler ve moment değerleri, Sap 2000N programında tekrar modellenen yapıda tanımlanarak analiz yapılmıştır. Yapının düzensizlik, göreli kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkilerinin kontrolleri yapılmıştır. Sap 2000N’den elde edilen sonuçlar kullanılarak, perde duvarların ve radye temel plaklarının betonarme hesapları yapılmıştır. Sonuç olarak, rijitliği arttırıcı perdeler konularak yapılan güçlendirme ile yapıdaki göreli kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri sınır değerlerin altında kalarak yapı güvenli bir hale gelmiştir.
In this study, aimed to analyse and propose structural retrofitting methods for an existing reinforced concrete building in accordance with the 1997 Earthquake Regulation. The static and dynamic loads of the existing building have been calculated in accordance with the load values specified in the Turkish Standard No 498, and a three dimensional modelling has been made through use of SAP 2000N finite elements analysis software. In order to analyse the building’s reaction to earthquake loads, moments occurring as a result of the earthquake loads and eccentricity have been calculated in accordance with the Equivalent Earthquake Load Method explained within the content of the new Earthquake Regulation. The control of the relative storey displacement constitued evidence for the increasing of building’s rigidity. For this cause, considered empowerment of the building with the addition of two shear walls to increase rigidity at two directions and the mat foundation slabs and recalculating the weight of each floor of the empowered building to reconduct the dynamic analysis. The new periods found out as a result of this analysis are used to recalculate the new earthquake loads and the additional eccentricity moment values. These loads and moment values served the analysis of the building model redefined with the SAP 2000N software. Accordingly, the irregularity, relative storey displacement and second degree effects are controlled. By using the results from SAP 2000N analysis, the reinforced concrete sectional calculations about shear waals and the mat foundation slabs are made. In conclusion, the buildings seismic safety have been ensured with empowerment through the addition of shear walls increasing rigidity where all second degree effects and relative storey displacement remained under the limit values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Deprem Yönetmeliği, Güçlendirme, Perdeler, Sap 2000N, Çok Katlı Yapı, Earthquake regulation, Reinforced, Shear Walls, Sap 2000N, Tall Story Building
Alıntı