Değişken Kesitli Dairesel Eksenli Çubuklarda Başlangıç Değerler Yöntemiyle Burkulma Yüklerinin Bulunması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güvençli, M. Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıma matrisinin hesaplanması için yaklaşık bir metot sunulmuştur. Taşıma matrisini elde etmek için, öncelikle bir diferansiyel denklem sisteminin çözülmesi gereklidir. Eğer incelenen problem geometrik nonlineer bir özelliğe sahipse, bu diferansiyel denklem sisteminin analitik çözümü imkansızdır. Taşıma matrisinin çözüm olasılıklarından biri nümerik metotların kullanılmasıdır. Bu metoda ait uygulamaları ispat etmek için, düzlemsel kesme kuvvetinin etkilerini göz önünde bulundurarak sabit enkesitli dairesel çubuğa ait taşıma matrisi elde edilir.Bu matris kullanılarak çeşitli destek tipleri için dairesel çubuğun burkulma yükleri bulunur ve bulunan değerler literatürde bulunan diğer sonuçlarla karşılaştırılır. Daha sonra bu yöntem farklı enkesite sahip dairesel çubuklar için de uygulanır.
In this paper an approximate method to calculate the Carry Over Matrix is presented. In order to obtain the carry over matrix analitically, a system of differentialequation must be solved first. Analytical solution of this system of differential equations is generally impossible if the problem under investigation exhibits geometricalnonlinearity. One of the ways for calculation of the carry over matrix is to em-ploy numerical methods. In order to demonstrate applications of this method thebuckling carry-over matrix for a circular rod with constant cross section is obtainedby taking into account the effect of in-plane shear force. The buckling loads of thiscircular rod are calculated for various types of supports by using this matrix and theresults are compared with the literature. Then this procedure is applied to the circular rods with variable cross section.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Burkulma, Dairesel Çubuklar, Geometrik Nonlineerlik, Matrikant, Farklı Enkesitler, Buckling, Circular rods, Geometrical nonlinearity, Matricant, Variable cross section
Alıntı