Türkiye De Ambalaj Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Sürdürülebilir Tasarıma Karşı Tutumları Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Selek, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, KOBİ leri sürdürülebilir ürün tasarımı konusunda engelleyen ve varsa teşvik eden etmenler olup olmadığı araştırılmıştır. Bilgiler görüşmeler yoluyla çift aşamalı anketler vasıtasıyla, Türkiye de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 21 KOBİ den toplanmıştır. Bu araştırma, sürdürülebilir ürün tasarımının KOBİ lere entegrasyonu için kılavuz görevi görmeyi amaçlamaktadır. KOBİ lerin sürdürülebilir tasarıma karşı davranışlarını incelemek sürdürülebilir ürün tasarımının entegrasyonunu kolaylaştıracak yeni yöntemler geliştirmemize yardımcı olacaktır. Elde edilen bulgulara göre, sürdürülebilir ürün tasarımı KOBİ lerde genellikle rastlantısal ve bilinçsizce yapıldığı saptanmıştır. Bu konuya duyarlı olan firmaların çözümleri ise çoğunlukla atık yönetimi ile sınırlı kalmıştır. Özetle, sürdürülebilir ürün tasarımı konusunun Türkiye de hala yeni ve geçiş aşamasında bir olgu olduğu görülmektedir.
In this study the obstacles, motivations and action drivers to sustainable product design in SMEs is analyzed. Data is collected by means of interviews, using a semi-structured questionnaire which is addressed to 21 SMEs which are operating in packaging sector in Turkey. This study mainly aims to help the implementation of the sustainable product design in SMEs in Turkey. Analysis of the attitudes towards sustainable product design of SMEs will help us to generate new methods for integrating sustainable product design into business structure. On the basis of findings, approach of SMEs to the sustainable product design issue is mostly spontaneous and unconscious. Solutions of the companies for the environmental problems are related mostly with waste management. In brief, the term sustainable product design is a new phenomenon and still in the transition phase in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilir Tasarım, KOBİ, Ambalaj Sektörü, Endüstriyel Tasarım, Sustainable Design, SME, Packaging Industry, Industrial Design
Alıntı