T.R.T. Repertuarındaki Kastamonu Türkülerinin Türk Sanat Müziğindeki Makam Karşılıkları Açısından Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Alemli, Ali İhsan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Repertuarımdaki Kastamonu türkülerinin Türk Sanat Müziği'ndeki makam karşılıkları açısından analizi üzerine yapılan bu çalışma, Türk Sanat Müziği'ndeki makam özelliklerim içeren tahlillere dayanmaktadır. Çalışmada yer alan başlıklar titizlikle ele alınıp incelendi İncelenen türküler, Türk Sanat Müziği'ndeki nazarî çalışmalar ışığında, Türk Halk Müziği'nin yapısıyla mukayese edilerek değerlendirildi Yapılan değerlendirmeler, konu ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir çalışmaya kaynak teşkil edebilecek bir nitelikte sonuçlar ve tartışma bölümünde sunuldu
This study, which has been performed according to the analyses of the mode equality in Turkish Art Music in the TRT repertoire for Kastamonu songs, stands to the researches, which includes mode properties in Turkish Art Music. The titles in our study have been examined scrupulousness. The songs, which have been examined in our research, have been evaluated by comparing the structure of Turkish Folkloric Music with the illumination of the theoretical labour in Turkish Art Music. Valorizations performed have been presented in the results and discussion chapter, which will be the source of any rendering related to die subject
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Müzik, Kastamonu, Makamlar, Sanat müziği, Türk sanat müziği, Türküler, Music, Kastamonu, Modes, Art music, Turkish art music, Folk songs
Alıntı