İndirgenmiş Noktasal İntegrasyon Kullanarak Kalın Kirişlerin Elasto-Plastik Davranışlarının Niy Ve Rniy İle İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Kanber, Bahattin
Doğan, Nurettin Furkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, kalın kirişlerin elasto-plastik davranışlarının incelenmesi, ağsız yöntemlerden olan Noktasal İnterpolasyon (NİY) ve Radyal Noktasal İnterpolasyon (RNİY) yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çözümlerde, indirgenmiş ve yüksek dereceli Taylor noktasal integrasyon teknikleri birbirleriyle kıyaslanmış, ayrıca bu sonuçlar diğer tekniklerle de karşılaştırılmıştır. İntegrasyon yapılırken kullanılan terim sayısının, NİY ve RNİY üzerine etkileri araştırılmıştır. Noktasal direngenlik matrisinin elde edilmesi, Timoshenko kiriş teorisine göre gerçekleştirilmiştir. Farklı etki alanı büyüklükleri ve farklı RNİY şekil parametrelerinin çözümler üzerine etkileri ele alınmıştır. Elde edilen çözümler, ANSYS paket programı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle kıyaslanmıştır.
In this study, the point interpolation method (PIM) and radial point interpolation method (RPIM) are used to compare solutions of elasto-plastic thick beams. In solutions, reduced and higher order nodal integrations based on Taylor series expansion are compared with each other and also other techniques. The effects of number of integration term, support domain sizes and RPIM shape parameters on the convergency are also investigated. Nodal stiffness matrices are obtained using Timoshenko beam theory. In addition, the results are compared with finite element solutions in ANSYS.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı